Hãy điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống trong bảng sau về vị trí, độ dày, tên các tầng lớp của vỏ Trái Đất, lớp Manti và nhân Trái Đất

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau :
  CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT
  Vỏ Trái ĐấtLớp ManttiNhân Trái Đất
  Vị trí
  Độ dày
  Tên các tầng hoặc lớp
  Giải:
  Vỏ Trái Đất
  Lớp Mantti
  Nhân Trái Đất
  Vị tríNgoài cùng
  – Vỏ lục địa.: Từ mặt đất đến 70 km
  – Vỏ đại dương: Từ mặt đất đến 5 km
  – Vỏ đến 2900 km
  – Manti trên: Vỏ đến 700 km
  – Manti dưới: Từ 700 km đến 2900 km
  – Từ 2900 km đến 6370 km
  – Nhân ngoài:Từ 2900 km đến 5100 km
  – Nhân trong: Từ 5100 km đến 6370 km
  Độ dàyKhoảng 15 - 70 kmKhoảng 2900Khoảng 3470
  Tên các tầng hoặc lớpGồm 2 lớp: Vỏ lục địa và vỏ đại dương.
  Gồm có 3 tầng.
  - Tầng đá trầm tích
  - Tầng granit
  - Tầng badan
  Gồm 2 lớp: Manti trên
  Manti dưới
  Gồm 2 lớp: Nhân ngoài
  Nhân trong