Hãy giải thích vì sao ở bán cầu Bắc có hiện tượng Ở các vĩ độ thấp, bờ tây các đại dương mưa nhiều, bờ đông các đại dương mưa ít

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy giải thích vì sao ở bán cầu Bắc có hiện tượng :
  - Ở các vĩ độ thấp, bờ tây các đại dương mưa nhiều, bờ đông các đại dương mưa ít:
  - Ở các vĩ độ cao, bờ tây các đại dương mưa ít, bờ đông các đại dương mưa nhiều :
  Giải:
  Ở bán cầu Bắc có hiện tượng :
  - Ở các vĩ độ thấp, bờ tây các đại dương mưa nhiều, bờ đông các đại dương mưa ít: Do bờ tây các đại dương có các dòng biển nóng hoạt động. Bờ đông các đại dương có các dòng biển lạnh hoạt động
  - Ở các vĩ độ cao, bờ tây các đại dương mưa ít, bờ đông các đại dương mưa nhiều: Do bờ tây các đại dương có các dòng biển lạnh. Bờ đông các đại dương có các dòng biển nóng.