Hãy nhận xét ưu và nhược điểm của các hệ điều hành Windows, Linux và UNIX

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy nhận xét ưu và nhược điểm của các hệ điều hành Windows, Linux và UNIX.
  Trả lời:
  Những ưu và nhược điểm của các hệ điều hành Windows, Linux và UNIX.
  a)Những ưu và nhược điểm của các hệ điều hành Windows
  Ưu điểm:
  • Chế độ đa nhiệm: Đa nhiệm một người dùng và đa nhiệm nhiều người dùng.
  - Chế độ đa nhiệm một người dùng chỉ cho phép một người đăng kí vào hệ thống nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình.
  Chế độ đa nhiệm nhiều người dùng cho phép nhiều người đăng kí vào hệ thống và hệ thống cổ thể thực hiện đồng thời nhiều chương trình;
  • Có một hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với các biểu tượng kết hợp giữa đồ họa và văn bản giải thích;
  • Cung cấp nhiều công cụ xử lí đồ họa và đa phương tiện (Multimedia) đảm bảo khai thác có hiệu quả nhiều loại dữ liệu khác nhau như âm thanh- hình ảnh...
  • Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trường mạng.
  Nhược điểm:
  • Chế độ đa nhiệm một người dùng chỉ cho phép một người đăng kí vào hệ thống. Hệ điều hành loại này khá phức tạp, đòi hỏi máy phải có bộ xử lí đủ mạnh.
  • Chế độ đa nhiệm nhiều người dùng: Hệ điểu hành loại này rất phức đòi hỏi máy phải có bộ xử lí rnạnh, bộ nhớ trong lớn và thiết bị ngoại vi phong phú.
  b) Những ưu và nhược điểm của các hệ điều hành UNIX
  Ưu điểm :
  • Có khả năng đảm bảo một số lượng rất lớn người dùng dồng thời thác hệ thống.
  • Có hệ thống quản lí tệp đơn giản và hiệu quả;
  • Có một hệ thống phong phú các mồđun và chương trình tiện ích hệ thống.
  Nhược điểm:
  • Các phiên bản của UNIX có quá nhiều sự khác biệt cơ bản mất tính thừa đồng bộ;
  • Do có tính đa nhiệm nhiều người đùng nên hệ điều hành loại này phức tạp, đòi hỏi máy phải có bộ xử lí mạnh, bộ nhớ-trỏng lớn và thiết bị ngoại vi phong phú.
  c) Những ưu và nhược điểm của các hệ điều hành Linux
  Ưu điểm:
  • Linux đã cung cấp cả chương trình nguồn của toàn bộ bệ thống, làm nó có tính mở rất cao.
  • Chi phí thấp vé tài liệu, đĩa (không phải trả tiền bản quyền).
  Nhược điểm:
  • Hệ điều hành Linux phát triển có tính mở nên không thể có một công cài đặt mang tính chuẩn mực, thống nhất.
  • Có ít các phần mém ứng dụng chạy trên Linux nên việc sử dụng nó bị hạrt chế.