Hãy viết thuật toán giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0 và đề xuất các test tiêu biểu.

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy viết thuật toán giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0 và đề xuất các test tiêu biểu.
  Trả lời:
  Thuật toán giải phương trình ax + b = 0
  - Bằng liệt kê tuần tự
  Bước 1: Nhập hai số thực a, b
  Bước 2. Nếu a = 0
  Bước 2.1. Nếu b ≠0 thì thông báo phương trình vô định, rồi kết thúc;
  Bước 2.2. Nếu b = 0 thì gán x <- 0 rồi chuyển sang bước 4;
  Bước 3: x <- -b/a
  Bước 4. Đưa ra nghiệm X, rồi kết thúc.
  - Sơ đồ khối:

  01.jpg

  Đề xuất các test tiêu chuẩn
  Để xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra, ta sử dụng ba bộ test như sau:
  i) a = 0, b = 1 (kiểm tra trường hợp phương trình vô định);
  ii) a = 0,b = 0 (kiểm tra trường hợp nghiệm x=0);
  iii) a = 3, b = 6 (kiểm tra trường hợp nghiêm , y = -b/a)