Hình học 6 - Chương 1 - Ôn tập chương I: Đoạn thẳng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1 trang 127 sgk toán 6 tập 1.
  Đoạn thẳng AB là gì?
  [​IMG]
  Hướng dẫn làm bài:
  Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A, B.

  Bài 2 trang 127 sgk toán 6 tập 1.
  Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.
  Hướng dẫn làm bài:
  [​IMG]
  Bài 3 trang 127 sgk toán 6 tập 1
  a) Đánh dấu hai điểm M, N. Vẽ đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau tại M và đều không đi qua N. Vẽ điểm A khác M trên tia My.
  b) Xác định điểm S trên đường thẳng a sao cho S, A, N thẳng hàng. Trong trường hợp đường thẳng AN song song với đường thẳng a thì có vẽ được điểm S không? Vì sao?
  Hướng dẫn làm bài:
  a)
  [​IMG]
  b) Vẽ đường thẳng AN cắt đường thẳng a tại S.
  [​IMG]
  Khi đường thẳng ABN song song với đường thẳng a thì không vẽ được điểm S, vì hai đường thẳng song song thì không có điểm chung. Em có thể tham khảo hình sau:
  [​IMG]

  Bài 4 trang 127 sgk toán 6 tập 1.
  Vẽ bốn đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho các giao điểm (nếu có).
  Hướng dẫn làm bài:
  - Bốn đường thẳng cắt nhau đôi một có 6 giao điểm A, B, C, D, P, Q (hình a).
  - Trong 4 đường thẳng có hai đường thẳng song song, sẽ có 5 giao điểm A, B, C, D, M (hình b).
  - Trong 4 đường thẳng có hai cặp đường thẳng song song, sẽ có 4 giao điểm A, B, C, D (hình c).
  [​IMG]
  Lưu ý: Bài này rất hay sót các trường hợp. Em nên vẽ các trường hợp không có đường thẳng song song, rồi đến có 2 đường thẳng song song, rồi đến có ba đường thẳng song song,… Bài toán này không thể chỉ có hai giao điểm được.

  Bài 5 trang 127 sgk toán 6 tập 1.
  Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chi đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, AC? Hãy nêu các cách làm khác nhau.
  Hướng dẫn làm bài:
  Vì B nằm giữa A và C nên AB + BC = AC.
  Cách 1: Đo độ dài của hai đoạn thẳng AB, BC. Độ dài AC bằng tổng hai độ dài đo được.
  Cách 2: Đo độ dài AB, AC. Độ dài BC bằng hiệu hai độ dài đo được.
  Cách 3: Đo đọ dài BC, AC. Đo độ dài AB bằng hiệu hai độ dài đo được.
  Bài 6 trang 127 sgk toán 6 tập 1.
  Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm.
  a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không?
  b) So sánh AM và MB.
  c) M có là trung điểm của AB không ?
  Giải
  a) Hai điểm M và B thuộc tia AB mà AM < AB ( 3 < 6) nên điểm M nằm giữa hai điểm A và B (1).
  [​IMG]
  b) Ta có AM + MB = AB ; MB = AB – AM = 6 – 3 = 3 (cm)
  Vậy AM = MB (2).
  c) Từ (1) và (2) suy ra M là trung điểm của AB.

  Bài 7 trang 127 sgk toán 6 tập 1.
  Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB.
  Hướng dẫn làm bài:
  [​IMG]
  Vì I là trung điểm của AB nên: IA + IB = AB và IA= IB
  Do đó: \(IA = IB = {{AB} \over 2} = {7 \over 2} = 3,5(cm)\)
  Trên tia AB, vẽ điểm I sao cho AI = 3,5 cm.

  Bài 8 trang 127 sgk toán 6 tập 1.
  Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho OA = OC = 3cm, OB = 2 cm, OD = 2 OB.
  Hướng dẫn làm bài:
  [​IMG]

  - Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O
  - Trên đường thẳng xy: lấy A thuộc tia Ox, lấy C thuộc tia Oy sao cho OA = OC = 3cm
  - Trên đường thẳng zt:
  + Lấy B thuộc tia Ot sao cho OB = 2cm
  + Lấy D thuộc tia Oz sao cho OD = 2 OB = 2.2 = 4cm