Hồ nước ngọt lớn nhất thế giới có tên là gì?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  2. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Lake Superior ở bắc Mỹ (biên giới Canada và Mỹ)