Hóa học 11 Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Công thức đơn giản nhất

  1.1. Định nghĩa

  • Công thức đơn giảng nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên ltố trong phân tử.
  2.2. Cách thiết lập CTĐGN

  • Gọi công thức đơn giản nhất (CTĐGN) của hợp chất đó là: CxHyOz
  • Lập tỉ lệ: x:y:z = nC : nH :nO = \( = \frac{{{m_C}}}{{12}}:\frac{{{m_H}}}{1}:\frac{{{m_O}}}{{16}}\)
  • Hoặc \(x:y:z = \frac{{\% C}}{{12}}:\frac{{\% H}}{1}:\frac{{\% O}}{{16}}\)
  =>CTĐGN của hợp chất: CxHyOz (x, y, z: Số nguyên tối giản)
  2. Công thức phân tử

  2.1. Định nghĩa

  • Công thức phân tử (CTPT) là công thức biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
  2.2. Mối quan hệ giữa CTPT và CTĐGN

  Hợp chấtMetanetilenAncol etylicaxit axeticGlucozơ
  CTPTCH4C2H4C2H6OC2H4O2C6H12O6
  CTĐGNCH4CH2C2H6OCH2OCH2O
  • Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử là một số nguyên lần số ngtử của nó trong CTĐGN.
  • Trong một số trường hợp:CTPT = CTĐGN
  • Một số chất có công thức phân tử khác nhau nhưng có cùng CTĐGN
  3. Cách thiết lập CTPT của HCHC

  3.1. Thông qua CTĐGN

  • (CaHbOc)n → MA = (12a + 1b + 16c) .n
  • Với a,b,c đã biết kết hợp MA
  • Tính được n => CTPT
  3.2. Dựa vào thành phần trăm về khối lượng các nguyên tố

  • Xét sơ đồ: CxHyOz → xC + yH + zO.
  Klg (g) M(g) 12x y 16z
  %m 100% C% H% Z%.
  • Từ tỉ lệ: \(\frac{M}{{100}} = \frac{{12x}}{{\% C}} = \frac{y}{{\% H}} = \frac{{16z}}{{\% O}}\)
  \(\Rightarrow x = \frac{{M.\% C}}{{12.100\% }};y = \frac{{M.\% H}}{{100\% }};z = \frac{{M.\% O}}{{16.100\% }}\)
  3.3. Tính trực tiếp từ khối lượng sản phẩm đốt cháy

  CxHyOz+(x+y/4–z/2)O2→ xCO2 + y/2H2O
  1mol xmol y/2mol
  \(x = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_A}}};y = \frac{{2.{n_{{H_2}O}}}}{{{n_A}}}\)
  Biết MA; x; y →12x+1y+16z = MA
  \(\Rightarrow z = \frac{{{M_A} - 12x - 1y}}{{16}}\)
  Bài tập minh họa

  Bài 1:

  Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam một HCHC A thu được 0,448 lit khí CO2 (đkc) và 0,36 gam H2O. Tìm CTĐGN của A?
  Hướng dẫn:

  Đặt CTĐGN của A là \({C_x}{H_y}{O_z}\)
  \({m_C} = \frac{{12.0,448}}{{22,4}} = 0,24(g);{m_H} = \frac{{2.0,36}}{{18}} = 0,04(g)\)
  ⇒ mO= 0,6 – 0,24 – 0,04 = 0,32 (g)
  Lập tỉ lệ:
  \(x:y:z = \frac{{0,24}}{{12}}:\frac{{0,04}}{1}:\frac{{0,32}}{{16}} = 0,02:0,04:0,02\)
  Biến đổi thành tỉ lệ số nguyên đơn giản: 1:2:1
  => CTĐGN là: CH2O
  Bài 2:

  Phenol phtalein có %m: %C = 75,47% , % H = 4,35%, % O = 20,18%. Khối lượng mol phân tử của phenolphtalein là 318 g/mol. Hãy lập CTPT của nó.
  Hướng dẫn:

  Gọi CxHyOz (x,y,z là số nguyên dương)
  \(\begin{array}{l} x = \frac{{318.75,47}}{{12.100}} = 20;y = \frac{{318.4,35}}{{100}} = 14;\\ z = \frac{{318.20,18}}{{16.100}} = 4 \end{array}\)
  =>CTPT: C20H14O4