Hóa học 11 Bài 30: Ankađien

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Định nghĩa và phân loại

  1.1. Định nghĩa

  • Ankađien là hidrocacbon không no, mạch hở. Trong phân tử có chứa 2 liên kết đôi.
  • Công thức tổng quát: CnH2n-2 (n≥3).
  • Ví dụ:
  CTPT CTCT
  C3H4 CH2= C = CH2 propađien (allen)
  C4H6 CH2 = C= CH – CH3
  CH2 = CH – CH= CH2 buta- 1,3- đien
  [​IMG]
  • Cách gọi tên: Số chỉ vị trí nhánh- tên nhánh + tên mạch chính+ a – Số chỉ vị trí nối đôi- đien.
  1.2. Phân loại

  • Dựa vào vị trí liên kết đôi, có thể chia ankađien thành 3 loại
  • Ankađien có 2 liên kết đôi cạnh nhau: CH2=C=CH2
  • Ankađien có liên kết đôi cách nhau bởi 1 liên kết đơn gọi là ankađien liên hợp.CH2 = CH – CH= CH2. Ankađien liên hợp có nhiều tính chất, ứng dụng quan trọng, đặc biệt là buta- 1,3- đien và isopren.
  • Ankađien có hai liên kết đôi cách nhau từ hai liên kết đơn trở lên: CH2=CH-CH2-CH=CH2
  • Ankađien liên hợp có nhiều tính chất, ứng dụng quan trọng, đặc biệt là buta- 1,3- đien và isopren.
  2. Tính chất hóa học

  2.1. Phản ứng cộng

  a. Cộng Hidro
  CH2=CH-CH= CH2 + 2H2
  [​IMG]
  CH3-CH2-CH2-CH3
  [​IMG]
  b. Cộng Brom
  [​IMG]
  Cộng đồng thời vào liên kết đôi
  CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 → CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br
  c. Cộng Hiđro halogenua
  [​IMG]
  2.2. Phản ứng trùng hợp

  Khi có mặt kim loại Natri hoặc chất xúc tác khác, buta- 1,3- đien tham gia phản ứng, chủ yếu trùng hợp theo kiểu 1,4.
  [​IMG]
  2.3. Phản ứng oxi hóa

  a. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn
  \(2{C_n}{H_{2n - 2}} + (3n - 1){O_2} \to 2nC{O_2} + 2(n - 1){H_2}{\rm{O}}\)
  2C4H6 + 11O2
  [​IMG]
  8CO2 + 6H2O
  b. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
  Buta-1,3-dien và isopren cũng làm mất màu dung dịch kali pemanganat tương tự anken
  3. Điều chế

  3.1. Điều chế buta-1,3-dien

  CH3-CH2-CH2-CH3
  [​IMG]
  CH2=CH-CH=CH2 + 2H2
  3.2. Điều chế isopren

  [​IMG]
  4. Ứng dụng

  • Điều chế polibutadien hoặc polisopren là những chất có tính đàn hồi cao.
  • Dùng để sản xuất cao su (cao su buna, cao su isopren ...)
  Bài tập minh họa

  Bài 1:

  Oxi hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm etilen; propilen; buta -1,3- dien cần vừa đủ 150ml dung dịch KMnO4 1M thu được hỗn hợp poliancol. Nếu lấy 2m gam hỗn hợp X tác dụng với nước brôm dư thì thu được 86,52 gam sản phẩm cộng. Giá trị của m là:
  Hướng dẫn:

  Dạng chung: R1 – CH = CH – R2 → R1 – CH(OH) – CH(OH) – R2
  2C+a → 2C+a + 1 + 2e
  Mn+7 + 3e → Mn+4
  ⇒ \(3n_{KMnO_{4}}\) = 2nC=C ⇒ nC=C = 0,225 mol
  Xét 2m gam X thì có nC=C = 0,45 mol phản ứng với 0,45 mol Br2
  Bảo toàn khối lượng: 2mX = msản phẩm – \(m_{Br_{2}}\)
  ⇒ m = 7,26g