Hóa học 11 Bài 40: Ancol

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1.Định nghĩa, phân loại

  1.1. Định nghĩa

  • Ancol là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no của gốc hiđrocacbon.
  • Ví dụ: CH3OH, C2H5OH, CH3CH2CH2OH, CH2=CHCH2OH, C6H5CH2OH ...
  1.2. Phân loại

  a) Phân loại Ancol

  [​IMG]


  Ancol no mạch hở, đơn chức: có nhóm -OH liên kết trực tiếp với gốc ankylb) Một số loại ancol tiêu biểu
  VD: CH3OH, C2H5OH,...,CnH2n - OH
  • Ancol không no, mạch hở, đơn chức: có nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon của gốc hiđrocacbon không no
  VD: CH2 = CH - CH2 - OH
  • Ancol thơm đơn chức: có nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no thuộc mạch nhánh của vòng Benzen
  VD: C6H5 - CH2 - OH: ancolbenzylic
  • Ancol vòng no, đơn chức: có nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no thuộc hiđrocacbon vòng no
  VD:
  [​IMG]
  xiclohexanol
  • Ancol đa chức: phân tử có hai hay nhiều nhóm -OH
  VD:
  [​IMG]
  (Etilen glicol);
  [​IMG]
  (glixerol)
  2.Đồng phân danh pháp

  2.1. Đồng phân

  • Có 2 loại:
   • Đồng phân về vị trí nhóm chức
   • Đồng phân về mạch cacbon
  • VD: Viết các đồng phân ancol có công thức: C4H9OH
  [​IMG]
  2.2. Danh pháp

  a) Tên thông thường (gốc - chức)
  • Ví dụ:
  CH3 - OH (Ancol metylic)
  CH3 - CH2 - OH (ancol etilic)
  CH3 - CH2 - CH2 - OH (ancol propylic)
  • Nguyên tắc: Ancol + tên gốc ankyl + ic
  b) Tên thay thế
  • Ví dụ:
  CH3-OH: metanol
  CH3-CH2-OH: Etanol
  CH3-CH2-CH2-CH2-OH: butan-1-ol
  [​IMG]
  : 2-metylpropan-1-ol
  • Chú ý:
   • Mạch chính được quy định là mạch cacbon dài nhất chứa nhóm OH.
   • Số chỉ vị trí được bắt đầu từ phía gần nhóm -OH hơn.
  • Nguyên tắc: Tên hidrocacbon tương ứng mạch chính + số chỉ vị trí nhóm OH (nếu có) + "ol"
  3.Tính chất vật lí

  • Ancol là chất lỏng hoặc rắn, tan được trong nước
  • Độ tan tỉ lệ nghịch với phân tử khối
  • Nhiệt độ sôi tỉ lệ thuận với phân tử khối.
  • Liên kết hiđro: Nguyên tử H mang một phần điện tích dương \({\delta ^ + }\) của nhóm -OH này khi ở gần nguyên tử O mang một phần điện tích \({\delta ^ - }\) của nhóm -OH kia thì tạo thành một liên kết yếu gọi là liên kết hiđro, biểu diễn bằng dấu...
  [​IMG]
  Hình 1: Liên kết Hidro
  a) Giữa các phân tử ancol với nhau
  b) Giữa các phân tử ancol với các phân tử nước
  • Ảnh hưởng của liên kết hiđro đến tính chất vật lí: liên kết hidro làm cho ancol có nhiệt độ sôi cao hơn, tan nhiều trong nước hơn.
  4. Tính chất hóa học

  Trong phân tử, liên kết C
  [​IMG]
  OH đặc biệt liên kết O
  [​IMG]
  H phân cực mạnh nên nhóm -OH, nhất là nguyên tử H dễ bị thay thế hoặc tách ra trong phản ứng hóa học.
  [​IMG]
  Hình 2: Mô hình phân tử etanol
  a) Dạng đặc b) Dạng rỗng
  4.1.Phản ứng thế H của nhóm -OH

  a. Tính chất chung của ancol
  • Tác dụng với kim loại kiềm:
  • Phương trình tổng quát: R-OH+ Na(K)→R-ONa + 1/2H2

  Video 1: Phản ứng của etanol với Natri

  Natri phản ứng với etanol tạo khí hidro: 2C2H5-OH +2Na →2C2H5-ONa + H2
  Đốt khí thoát ra ở đầu vuốt nhọn, hidro cháy với ngọn lửa xanh mờ: 2H2 + O2 $\overset{t^0}{\rightarrow}$ H2O
  b. Tính chất đặc trưng của glixerol
  • Phản ứng này cần sử dụng Cu(OH)2 mới sinh, do đó khi cần tiến hành thí nghiệm người ta mới điều chế Cu(OH)2
  • Phương trình phản ứng:
  CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
  Hòa tan Cu(OH)2 tạo dd màu xanh lam.
  2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu +2H2O.
  Đồng (II)glixerat
  [​IMG]
  Hình 3: Glixerol hòa tan Đồng (II) hidroxit thành dung dịch màu xanh lam (2)
  Etanol không có tính chất này (1)

  Video 2: Glixerol tác dụng với Cu(OH)2
  ⇒ Phản ứng này được dùng để phân biệt ancol đơn chức với ancol đa chức có các nhóm -OH cạnh nhau trong phân tử.
  4.2. Phản ứng thế nhóm -OH

  a. Phản ứng với axit vô cơ
  C2H5-OH + HBr $\overset{t^0}{\rightarrow}$ C2H5-Br + H2O
  b. Phản ứng với ancol
  C2H5-OH + H-OC2H5 $\overset{H_2SO_4, 240^0}{\rightarrow}$ C2H5-O-C2H5 + H2O
  đietyl ete (ete etylic)
  4.3. Phản ứng tách nước

  CH3-CH2-OH $\overset{H_2SO_4, >170^0}{\rightarrow}$ CH2=CH2 + H2O
  ⇒ Tính chất này được ứng dụng để điều chế anken từ các ankanol
  4.4. Phản ứng oxi hóa

  a. Oxi hóa không hoàn toàn
  • Ancol bậc 1→ andehit (-CH→O)
  VD: C2H5OH + CuO $\overset{t^0}{\rightarrow}$CH3-CHO + H2O.
  • Ancol bậc 2: → xetôn (>C→O)
  VD: CH3-CH(OH)-CH3 + CuO $\overset{t^0}{\rightarrow}$ CH3-CO-CH3 + H2O
  • Trong điều kiện như trên các ancol bậc 3 không bị oxi hóa.
  b. Oxi hóa hoàn toàn
  • Cháy tỏa nhiều nhiệt
  • Phương trình tổng quát: CnH2n+1-OH + 3n/2O2 $\overset{t^0}{\rightarrow}$ nCO2 + (n+1)H2O
  5. Điều chế

  5.1. Phương pháp tổng hợp
  • Etanol tổng hợp từ etylen: C2H4 + H2O $\overset{H_2SO_4}{\rightarrow}$ C2H5-OH
  • Tổng hợp ancol bằng cách thủy phân dẫn xuất halogen:
  C2H5-Br + NaOH \overset{t^0}{\rightarrow} C2H5-OH+ NaBr
  • Glixerol tổng hợp từ propilen
  [​IMG]
  5.2. Phương pháp sinh hóa
  (C6H10O5)n + nH2O $\overset{t^0}{\rightarrow}$ nC6H12O6
  C6H12O6 $\overset{enzim}{\rightarrow}$ 2C2H5OH + 2CO2
  6. Ứng dụng

  [​IMG]
  Hình 4: Ứng dụng của Ancol​
  Bài tập minh họa

  Bài 1:

  Cho các hợp chất sau:
  (a) HOCH2-CH2OH (b) HOCH2-CH2-CH2OH
  (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH (d) CH3-CH(OH)-CH2OH
  (e) CH3-CH2OH (f) CH3-O-CH2CH3
  Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là:
  Hướng dẫn:

  Ancol đa (nhiều nhóm OH liền kề) tác dụng được với Cu(OH)2
  (a) HOCH2-CH2OH
  (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH
  (d) CH3-CH(OH)-CH2OH
  (a), (c), (d) đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2
  Bài 2:

  Cho 23,4 gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 13,8 gam Na thu được 36,75 gam chất rắn. Nếu cho 20,8 gam X tách nước tạo ete (với hiệu suất 100%) thì khối lượng ete thu được là:
  Hướng dẫn:

  Ancol + Na → C.rắn + H2
  Bảo toàn khối lượng ⇒ \(m_{H_{{2}}} = 23,4 + 13,8 - 36,75 = 0,45 \ gam\)
  Do ancol đơn chức
  \(\\ \Rightarrow n_{H_{{2}}} = \frac{1}{2}n_{{ancol}} = \frac{0,45}{2} \ mol \\ \Rightarrow n_{ancol}= 0,45 \ mol\)
  \(\\ \Rightarrow \overline{M}_{{ancol}} = 23,4 : 0,45 = 52\)
  Vì 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng ⇒ chúng là C2H5OH và C3H7OH
  [​IMG]
  \(\\ \Rightarrow n_{C_{2}H_{5}OH} = 3 : 35 \ (mol); \ n_{C_{3}H_{7}OH} = 27 : 140 \ (mol)\)
  ⇒ Trong 20,8 gam hỗn hợp:
  \(\\ \left\{\begin{matrix} n_{C_{2}H_{5}OH} = \dfrac{9}{35}.\dfrac{20,8}{23,4} = \dfrac{8}{35} \ (mol) \\ n_{C_{3}H_{7}OH} = \dfrac{6}{35} \ (mol) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\right. \\ m_{ete} = m_{ ancol} - \frac{1}{2} n_{ ancol}. 18 = 20,8 - \frac{1}{2}( \frac{8}{35}+ \frac{6}{35} ) = 17,2 \ gam\)
  Bài 3:

  Chất X là một ancol, khi đun X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được ba anken đồng phân. Đốt cháy hoàn toàn 0,23 mol hỗn hợp X và axit pentanoic cần a mol O2. Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 200,94 gam kết tủa. Biết khối lượng dung dịch bazo giảm b gam. Gía trị của a và b lần lượt là?
  Hướng dẫn:

  \(n_{BaCO_{3}} = 1,02 \ mol = n_{CO_{2}}\)
  ⇒ Số C trung bình = 4,4
  ⇒ Số C trong ancol < 5
  Vì ancol tạo 3 anken đồng phân ⇒ X chỉ có thể là CH3–CH(OH)–CH2–CH3
  ⇒ nancol + naxit = 0,23 mol và 4nancol + 5naxit = \(n_{CO_{2}}\) = 1,02 mol
  ⇒ nancol = 0,13; naxit = 0,1 mol
  C4H10O + 6O2 → 4CO2 + 5H2O
  C5H10O2 + 6,5O2 → 5CO2 + 5H2O
  ⇒ Khi đốt cháy cần \(n_{O_{2}}\) = 1,43 mol = a
  mdd giảm = \(m_{BaCO_{3}} - (m_{CO_{2}} + m_{H_{2}O})\) = b = 135,36g