Hóa học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Sự chuyển đổi kim loại thành các hợp chất vô cơ

  • Từ kim loại có thể chuyển đổi thành các hợp chất vô cơ như sau:
  a. Kim loại → Muối.
  b. Kim loại → Bazơ → Muối(1) → Muối(2).
  c. Kim loại → Oxit bazơ → Bazơ → Muối(1) → Muối(2).
  d. Kim loại → Oxit bazơ → Muối(1) → Bazơ → Muối(2) → Muối(3)
  • Hoàn thành các chuỗi phản ứng tương ứng với các ý a, b, c, d như sau:
  a. Fe → FeCl2
  b. Na → NaOH → NaCl → NaNO3
  c. Ca → CaO → Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 → CaSO4
  d. Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu(NO3)2
  • Hướng dẫn:
  a. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
  b. Na + H2O → NaOH + H2
  NaOH + HCl → NaCl + H2O
  NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
  c. 2Ca + O2 $\overset{t^0}{\rightarrow}$ 2CaO
  CaO + 2H2O → Ca(OH)2 + H2
  Ca(OH)2 + Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 + Ca(NO3)2
  Ca(NO3)2 + Na2SO4 → 2NaNO3 + CaSO4
  d. Cu + O2 $\overset{t^0}{\rightarrow}$ CuO
  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
  CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl
  Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O
  CuSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 + Cu(NO3)2
  2. Sự chuyển đổi các loại hợp chất vô cơ thành kim loại

  • Từ các hợp chất vô cơ có thể chuyển đổi thành kim loại như sau:
  a. Muối → Kim loại
  b. Muối → Bazơ → Oxit bazơ → Kim loại
  c. Bazơ → Muối → Kim loại
  d. Oxit bazơ → Kim loại
  • Hoàn thành các chuỗi phản ứng tương ứng với các ý a, b, c, d như sau:
  a. CuSO4 → Cu
  b. FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe
  c. Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu
  d. CuO → Cu
  • Hướng dẫn:
  a. CuSO4 + Fe $\overset{t^0}{\rightarrow}$ FeSO4 + Cu
  b. FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl
  2Fe(OH)3 $\overset{t^0}{\rightarrow}$ Fe2O3 + 3H2O
  Fe2O3 + 3CO $\overset{t^0}{\rightarrow}$ 2Fe + 3CO2
  c. Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O
  CuSO4 + Fe$\overset{t^0}{\rightarrow}$ FeSO4 + Cu
  d. CuO + H2 $\overset{t^0}{\rightarrow}$ Cu + H2O
  3. Tổng kết

  [​IMG]
  Hình 1: Sơ đồ tư duy ôn tập học kì 1 hóa 9​