Hóa học 9 Bài 38: Axetilen

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Tính chất vật lí

  Chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí (\(d = \frac{{26}}{{29}}\))
  [​IMG]
  Hình 1: Thu khí Axetilen bằng cách đẩy nước​
  2. Công thức cấu tạo

  • Công thức cấu tạo của axetilen H – C ≡ C – H
  • Viết gọn CH ≡ CH
  • Trong phân tử C2H2 có liên kết ba (C ≡ C). Có 2 liên kết kém bền dễ đứt lần lược trong các phản ứng hoá học.
  [​IMG]
  Hình 2: Công thức cấu tạo của axetilen​
  a) Dạng rỗng b) Dạng đặc
  3. Tính chất hóa học

  3.1. Axetilen có cháy không?

  • Các em chú ý quan sát thao tác tiến hành thí nghiệm dưới đây:

  Video 1: Axetilen cháy trong không khí​
  • Hiện tượng: Đốt cháy khí thoát ra cho ngọn lửa có nhiều khói đen.
  • Giải thích: Khi cháy C2H2 tạo thành CO2 (nguyên nhân ngọn lửa có nhiều khói đen) và H2O. Phản ứng toả nhiệt.
  • Phương trình phản ứng: 2C2H2 + 5O2 $\overset{t^0}{\rightarrow}$ 4CO2 + 2H2O
  3.2. Axetilen có làm mất màu dung dịch nước Brom không?

  • Các em chú ý quan sát thao tác tiến hành thí nghiệm dưới đây:

  Video 2: Axetilen tác dụng với dung dịch nước Brom​
  • Hiện tượng: Dung dịch nước Brom bị mất màu
  • Giải thích:
  C2H2 làm mất màu dd brôm
  CH ≡ CH + Br – Br → Br – CH = CH – Br
  Sản phẩm sinh ra có liên kết đôi trong phân tử nên có thể ccng tiếp với 1 phân tử Br2 nữa
  Br – CH = CH – Br + Br – Br → Br2CH – CHBr2
  Trong điều kiện thích hợp C2H2 cũng có phản ứng cộng với H2 và một số chất khác
  4. Ứng dụng

  Nhiên liệu trong đèn xì oxi-axetilen, là nguyên liệu để sản xuất PVC, cao su, axit axêtic và nhiều hoá chất khác
  [​IMG]
  Hình 3: Ứng dụng của axetilen​
  5. Điều chế

  [​IMG]
  Hình 4: Điều chế và thu khí Axetilen trong phòng thí nghiệm​
  • Các em chú ý quan sát thao tác tiến hành thí nghiệm dưới đây:

  Video 3: Điều chế và thu khí axetilen​
  • Cho CaC2 phản ứng với nước: CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2
  • Phương pháp hiện đại là nhiệt phân CH4 ở nhiệt độ cao
  6. Tổng kết

  [​IMG]
  Hình 5: Sơ đồ tư duy bài axetilen​
  Bài tập minh họa

  Bài 1:

  Hoàn thành bảng so sánh sau:
  Metan (CH4)Etilen (C2H4)Axetilen (C2H2)
  Đặc điểm cấu tạo
  Tính chất hóa học chung
  Tính chất hóa học riêng
  Hướng dẫn:

  Metan (CH4)Etilen (C2H4)Axetilen (C2H2)
  Đặc điểm cấu tạoLiên kết đơnMột liên kết đôiMột liên kết ba
  Tính chất hóa học chungPhản ứng cháyPhản ứng cháyPhản ứng cháy
  Tính chất hóa học riêngPhản ứng thếPhản ứng cộng
  (tác dụng với 1 phân tử Br2)
  Phản ứng cộng
  (tác dụng với 2 phân tử Br2)