Hóa học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Tính chất hoá học của muối

  a. Muối tác dụng với kim loại (tạo muối mới + kim loại mới)

  • Các em chú ý quan sát thao tác tiến hành thí nghiệm và hiện tượng của phản ứng:

  Video 1: Phản ứng giữa AgNO3 và kim loại Cu​
  • Hiện tượng: Có kim loại màu xám bạc bám bên ngoài dây đồng. Dung dịch ban đầu không màu dần chuyển qua màu xanh
  • Giải thích: Do xảy ra phản ứng Cu+ AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Kim loại Ag sinh ra, bám vào dây đồng và dung dịch có màu xanh của Cu(NO3)2
  b. Muối tác dụng với Axit (tạo muối mới, axit mới)

  Lưu ý: Với sản phẩm sinh ra là axit yếu sẽ không tồn tại mà chuyển hóa thành chất bền hơn.
  • Các em chú ý quan sát thao tác thí nghiệm và hiện tượng phản ứng diễn ra:

  Video 2: Thí nghiệm giữa dung dịch BaCl2 và H2SO4​
  • Hiện tượng: Có kết tủa trắng xuất hiện
  • Giải thích:
   • Gốc =SO4 trong phân tử H2SO4 kết hợp với nguyên tố Bari trong phân tử BaCl2 tạo thành kết tủa BaSO4
   • Phương trình hóa học: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl
  c. Muối tác dụng với Muối (tạo muối mới 1 + muối mới 2)

  • Các em chú ý quan sát thao tác thí nghiệm và hiện tượng phản ứng diễn ra:

  Video 3: Phản ứng giữa dung dịch NaCl và AgNO3​
  • Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng
  • Giải thích: Do xảy ra phản ứng AgNO3+NaCl → AgCl+ NaNO3. Kết tủa trắng chính là AgCl sỉnh ra.
  d. Muối tác dụng với Bazơ (tạo Muối mới + bazơ mới)

  • Các em chú ý quan sát thao tác thí nghiệm và hiện tượng phản ứng diễn ra:

  Video 2: Phản ứng giữa dung dịch Cu(OH)2 và H2SO4​
  • Hiện tượng: Cu(OH)2 tan dần và tạo dung dịch màu xanh
  • Giải thích: Do xảy ra phản ứng H2SO4l+Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O
  • Ví dụ khác:
   • Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O
   • Ba(OH)2+ 2HNO3→ Ba(NO3)2 + 2H2O
  e. Phản ứng phân huỷ muối

  Một số muối ở nhiệt độ cao sẽ bị phân huỷ.
  2KClO3 (xúc tác MnO2) → 2KCl + 3O2

  Video 3: Phản ứng nhiệt phân muối KClO3 với xúc tác MnO2​
  2. Phản ứng trao đổi trong dung dịch

  a. Nhận xét về các phản ứng hóa học của muối
  • Các phản ứng trong dung dịch của muối với Axit, Bazơ và Muối xảy ra có sự trao đổi các thành phần với nhau tạo ra những hợp chất mới.
  b. Phản ứng trao đổi
  • Là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.
  c. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi:
  • Phản ứng trao đổi trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.
  Bài tập minh họa

  Bài 1:

  Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau đây:
  [​IMG]
  '
  Hướng dẫn:

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
  FeCl2 + Ag2SO4 → FeSO4 + 2AgCl↓
  FeSO4 + Ba(NO3)2 → Fe(NO3)2 + BaSO4↓
  Fe(NO3)2 + 2KOH → Fe(OH)2 + 2KNO3
  Fe(OH)2 + O2 (t0) → Fe2O3 + H2O
  2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
  2FeCl3 + 3Ag2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6AgCl↓
  Fe2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3BaSO4↓
  Fe(NO3)3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KNO3
  2Fe(OH)3 (t0) → Fe2O3 + H2O
  2FeCl2 (lục nhạt)+ Cl2 → 2FeCl3(vàng nâu)
  2FeCl3 + Fe → 3FeCl2
  10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
  Fe2(SO4)3 + Fe → 3FeSO4
  4Fe(NO3)2 + O2 + 4HNO3 → 4Fe(NO3)3 + 2H2O
  2Fe(NO3)3 + Cu → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2
  4Fe(OH)2(trắng xanh) + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3(nâu đỏ)
  Bài 2:

  Cho H2SO4 loãng, dư tác dụng với hỗn hợp gồm Mg và Fe thu được 2,016 lít khí ở đktc. Nếu hỗn hợp kim loại này tác dụng với dd FeSO4 dư thì khối lượng hỗn hợp trên tăng lên 1,68 gam.
  a. Viết phương trình phản ứng hóa học
  b. Tìm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên
  Hướng dẫn:

  a. Ta có PTHH:
  Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑ (1)
  x mol x mol x mol
  Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ (2)
  y mol y mol y mol
  Cho hỗn hợp kim loại trên vào dd FeSO4 dư thì Mg tác dụng hết (Fe không tác dụng) theo phương trình sau:
  Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe (3)
  x mol x mol
  khối lượng hỗn hợp tăng lên 1,68 gam là khối lượng chênh lệch giữa Fe mới tạo ra và Mg đã phản ứng.
  b. Ta có số mol của khí H2 là 0,09 mol
  theo phương trình (1) và (2) ta có hệ phương trình :
  x + y = 0,09
  56y – 24x = 1,68
  Giải hệ phương trình trên ta được nghiệm : x = 0,0525; y = 0,0375
  Vậy khối lượng của 2 kim loại trên là :
  mFe = 0,0375. 56 = 2,1 (gam)
  mMg = 0,0525. 24 = 1,26 (gam)