Hoá học lớp 9 - Bài 36. Metan

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1 trang 116 sgk hoá học 9. Trong các khí sau : CH4, H2, Cl2, 02.
  a) Những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một ?
  b) Hai khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ ?
  Lời giải:
  a) Những khí tác dụng với nhaư từng đôi một là:
  CH4 và O2; CH4 và Cl2; H2 và O2; H2 và Cl2.
  b) Những hỗn hợp nổ là những hỗn hợp khi phản ứng tỏa nhiều nhiệt, đó là các hỗn hợp: CH4 và O2; H2 và O2.
  Bài 2 trang 116 sgk hoá học 9. Trong các phương trình hoá học sau, phương trình hoá học nào viết đúng ? phương trình nào viết sai?
  a) CH4 + Cl2 --ánh sáng--> CH2Cl2 + H2 ;
  b) CH4 + Cl2 --ánh sáng--> CH2 + 2HCl;
  c) 2CH4 + Cl2 --ánh sáng--> 2CH3Cl + H2;
  d) CH4 + Cl2 --ánh sáng--> CH3Cl + HCl;
  Giải
  Phương trình hóa học viết đúng là trường hợp d.
  Các trường hợp còn lại đều sai
  Bài 3 trang 116 sgk hoá học 9. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
  Giải
  CH4 + 2O2------ >2H2O + CO2
  0.5 1 1 0.5 / mol
  nCH4= V/22,4 = 11,2/22,4= 0,5 (mol)
  nO2= 2 x nCH4 = 2×0,5 = 1 (mol)
  V O2 = n x 22,4 = 1x 22,4 = 22,4 (l)
  V CO2= n x 22,4 = 0,5 x 22,4 = 11,2 (l)
  Bài 4 trang 116 sgk hoá học 9. Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày phương pháp hoá học để :
  a) Thu được khí CH4.
  b) Thu được khí CO2.
  Lời giải:
  a) Để thu được CH4, ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư,CO2 bị hấp thụ hết, khí thoát ra là CH4.
  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
  b) Sau khi thu lấy metan, lấy kết tủa, rửa sạch và đem nung (hoặc cho tác dụng với dung dịch HCl), thu được CO2.
  CaCO3 → CaO + CO2