Hoá học lớp 9 - Bài 39. Benzen

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1 trang 125 sgk hoá học 9. Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là :
  A. Phân tử có vòng 6 cạnh.
  B. Phân tử có ba liên kết đôi.
  C. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.
  D. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn.
  Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trên.
  Giải:
  Đáp án đúng là: C
  Bài 2 trang 125 sgk hoá học 9. Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau :
  [​IMG]
  Hãy cho biết công thức nào viết đúng, viết sai. Tại sao ?
  Giải
  Công thức cấu tạo đúng của benzen là b), d), e).
  Bài 3 trang 125 sgk hoá học 9. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :
  a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng).
  b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.
  Lời giải:
  \( n_{C_{6}H_{5}Br}\) = \( \frac{15,7}{157}\) = 0,1 mol.
  a) Phương trình phản ứng:
  C6H6Br + Br2 \( \xrightarrow[]{Fe, t^{0}}\) C6H5Br + HBr
  P.ư: 0,1 0,1 0,1 (mol)
  b) Khối lượng bezen phản ứng: 0,1 x 78 = 7,8 gam.
  Vì hiệu suất hay lượng phản ứng chỉ đạt 80% nên:
  Khối lượng benzen cần dùng: 7,8 x \( \frac{100}{80}\) = 9,75 gam.

  Bài 4 trang 125 sgk hoá học 9. Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom. Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).
  a)
  [​IMG]
  ;
  b) CH2 = CH - CH = CH2; c) CH3-C ≡ CH; d) CH3-CH3
  Giải
  Chỉ có chất b và c làm mất màu dung dịch brom vì trong phân tử có liên kết đôi và liên kết ba tương tự etilen, axetilen.
  Các phương trình phản ứng hóa học:
  [​IMG]