Hoá học lớp 9 - Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen.
  Hiện tượng: Có khí không màu thoát ra, không tan trong nước đẩy nước trong ống nghiệm ra ngoài.
  Giải thích, PTHH: Vì \(CaC_2\) tác dụng với \(H_2O\)
  \(CaC_2 + 2H_2O → Ca(OH)_2 + C_2H_2\).
  Kết luận: Trong phòng thí nghiệm điều chế axetilen bằng cách cho \(CaC_2\) tác dụng với \(H_2O\).

  2. Thí nghiệm 2: Tính chất của axetilen.
  a. Tác dụng với dung dịch brom.

  Hiện tượng: Dung dịch brom có màu vàng nhạt dần.
  Giải thích, PTHH: Vì axetilen tác dụng với dung dịch brom.
  \(C_2H_2 + 2Br_2 → C_2H_2Br_4\).
  b. Tác dụng với oxi phản ứng cháy.
  Hiện tượng: Axetilen cháy với ngọn lửa màu xanh phản ứng tỏa nhiều nhiệt.
  Giải thích: Vì axetilen đã tác dụng với oxi trong không khí
  \(2C_2H_2 + 5O_2 → 4CO_2 + 2H_2O\).
  c. Thí nghiệm 3: Tính chất vật lý của benzen
  Hiện tượng: Chất lỏng trong ống nghiệm chia làm hai lớp
  Giải thích: Vì benzen không tan trong nước, nhẹ hơn nước, nổi lên trên mặt nước. Vì benzen hòa tan được brom.