Hoá học lớp 9 - Bài 50. Glucozơ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1 trang 152 sgk hóa học 9. Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ.
  Bài giải:
  Glucozơ có trong nhiều bộ phận của cây, đặc biệt là trong quả chín
  những loại quả chín có chứa Glucozơ là:nho chín (nhiều nhất), chuối chín, cam chín, mít chín, quýt chín, ổi chín, na chín……
  Bài 2 trang 152 sgk hóa học 9. Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học (nêu rõ cách tiến hành)
  a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic
  b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.
  Bài giải:
  a) Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dung dịch NH3.
  Cho dung dịch NH3 vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3 cho đến khi kết tủa tạo thành tan hết thành dung dịch (gọi là thuốc thử)
  Sau đó cho mẫu thử của từng chất lần lượt vào dd thuốc thử nói trên và đun nóng.
  Nếu có Ag tạo thành thì mẫu thử cho vào dd glucozơ, không phản ứng là dd rượu etylic.
  C6H12O6 (dd) + Ag2O \(\overset{dd NH_{3}}{\rightarrow}\) 2Ag + C6H12O7
  b) Hướng dẫn: axit axetic CH3 – COOH làm đổi màu quỳ tím, tác dụng với Na2CO3 nhưng không có phản ứng tráng bạc, còn dd glucozơ không làm quỳ tím đổi màu, không tác dụng với Na2CO3 nhưng có phản ứng tráng bạc. Vì vậy có thể chọn thuốc thử là dd AgNO3 trong NH3, quỳ tím hoặc Na2CO3. Nếu chọn dd AgNO3 trong NH3 thì tiến hành như câu a.
  Bài 3 trang 152 sgk hóa học 9. Tính lượng glucozơ cần lấy để pha được 500 ml dung dịch glucozơ 5% có D ≈ 1,0 g/cm3
  Bài giải:
  Khối lượng dung dịch glucozo là : 500 x 1 = 500 (gam)
  Vậy khối lượng glucozo cần lấy là: (500 x 5) / 100 = 25 (gam)
  Bài 4 trang 152 sgk hóa học 9. Khi lên men glucozơ người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO2, ở điều kiện tiêu chuẩn.
  a) Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men
  b) Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất quá trìn lên men là 90%
  Bài giải:
  a) Số mol CO2 = 11,2 : 22,4 = 0,5 mol
  C6H12O6 \(\xrightarrow[30-32^{0}]{men}\) 2C2H5OH + 2CO2
  Thấy số mol C2H5OH = số mol CO2 = 0,5 mol => m C2H5OH = 0,5 x 46 = 23 g
  b) Số mol glucozơ phản ứng = ½ số mol CO2 = 0,25 mol
  Vì hiệu suất phản ứng là 90% nên lượng glucozơ lấy lúc ban đầu là:
  => m glucozơ = 0,25 x 180 x \(\frac{100}{90}\) = 50 gam.