Hướng dẫn gõ công thức Toán trên LTTK Education

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Viết các công thức bỏ trong cặp dấu $ nhé!

  1. Phân số

  Mã (Text):
  1. \dfrac{x+2007}{x+2008}
  Hiển thị: $\dfrac{x+2007}{x+2008}$

  Mã (Text):
  1. \dfrac{x+2007}{x+2008}
  Hiển thị: $\dfrac{x+2007}{x+2008}$


  2. Chỉ số trên, chỉ số dưới dưới

  Mã (Text):
  1. a_i
  Hiển thị: $a_i$

  Mã (Text):
  1. a^n
  Hiển thị: $a^n$
  Kết hợp:

  Mã (Text):
  1. a^n_i
  Hiển thị: $a^n_i$
  Chỉ số trên dưới với nhiều kí tự:

  Mã (Text):
  1. a^{2007}
  Hiển thị: $a^{2007}$

  Mã (Text):
  1. a_{20072008}
  Hiển thị: $a_{20072008}$

  Mã (Text):
  1. a^{2007}_{2008}
  Hiển thị: $a^{2007}_{2008}$

  Mã (Text):
  1. a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}
  Hiển thị: $a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}$

  3. Căn, mũ

  Căn bậc 2:
  Mã (Text):
  1. \sqrt{a}
  Hiển thị: $\sqrt{a}$

  Mã (Text):
  1. \sqrt{2007}
  Hiển thị: $\sqrt{2007}$

  Căn bậc n:
  Mã (Text):
  1. \sqrt[n]{A}
  Hiển thị: $\sqrt[n]{A}$

  Mã (Text):
  1. \sqrt[2007]{a}
  Hiển thị: $\sqrt[2007]{a}$

  Mũ:
  Mã (Text):
  1. a^n
  Hiển thị: $a^n$
  Nhiều kí tự ở phần mũ:

  Mã (Text):
  1. a^{2007}
  Hiển thị: $a^{2007}$

  Kết hợp căn, mũ:
  Mã (Text):
  1. \sqrt[2007]{a^{2008}}
  Hiển thị: $\sqrt[2007]{a^{2008}}$

  4. Tổng sigma, tích

  Tổng:
  Mã (Text):
  1. \sum_{i=1}^k a_i^n
  Hiển thị: $\sum_{i=1}^k a_i^n $

  Tích:
  Mã (Text):
  1. \prod_{i=1}^{n} a_u^k
  Hiển thị: $\prod_{i=1}^{n} a_u^k$

  5. Tích phân

  Mã (Text):
  1. \int\limits_{a}^{b}{f\left(x\right)dx}
  Hiển thị: $\int\limits_{a}^{b}{f\left(x\right)dx}$

  6. Kí hiệu hình học
  Vuông góc:
  Mã (Text):
  1. \perp
  Hiển thị: $\perp $

  Song song:
  Mã (Text):
  1. \parallel
  Hiển thị: $\parallel $

  Kí hiệu góc:
  Mã (Text):
  1. \widehat{ABC}
  Hiển thị: $\widehat{ABC} $

  Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng cú pháp Latex
  Theo Tez