Khi tàu hoả chạy trong đường hầm, việc thu phát thông tin vô tuyến như thế nào?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪