Lịch Sử theo bài (có đáp án)

 1. Tác giả: LTTK CTV13
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Lịch Sử theo bài (có đáp án)
  LTTK xin trích một số câu trong tài liệu để giới thiệu với các em.

  Câu 7. Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc?
  A. 30. B. 40. C. 45. D. 50.

  Câu 8. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ đại diện các nước thành viên và mỗi năm họp một lần?
  A. Ban Thư kí. B. Đại hội đồng. C. Hội đồng Bảo an. D. Hội đồng Quản thác.

  Câu 9. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại hội nghị nào dưới đây?
  A. Hội nghị Ianta (Liên Xô) B. Hội nghị Niu Oóc (Mĩ). C. Hội nghị Pốtxđam (Đức). D. Hội nghị Xan Phranxixcô (Mĩ).

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU