Luyện tập chung trang 64 SGK Toán 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Bài 1
  Tính:

  4 + 1 =
  5 - 2 =
  2 + 0 =
  3 - 2 =
  1 - 1 =
  2 + 3 =
  5 - 3 =
  4 - 2 =
  2 - 0 =
  4 - 1 =
  Phương pháp giải :
  Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.
  Cách giải :
  4 + 1 = 5
  5 - 2 = 3
  2 + 0 = 2
  3 - 2 = 1
  1 - 1 = 0
  2 + 3 = 5
  5 - 3 = 2
  4 - 2 = 2
  2 - 0 = 2
  4 - 1 = 3

  Bài 2
  Tính:

  3 + 1 + 1 =
  2 + 2 + 0 =
  3 - 2 - 1 =
  5 - 2 - 2 =
  4 - 1 - 2 =
  5 - 3 - 1 =
  Phương pháp giải :
  Thực hiện các phép tính lần lượt từ phải sang trái.
  Cách giải :
  3 + 1 + 1 = 5
  2 + 2 + 0 = 4
  3 - 2 - 1 = 0
  5 - 2 - 2 = 1
  4 - 1 - 2 = 1
  5 - 3 - 1 = 1

  Bài 3
  Số ?

  3 + ... = 5
  4 - .... = 1
  3 - .... = 0
  5 - .... = 4
  2 + .... = 2
  ....+ 2 = 2
  Phương pháp giải :
  Nhẩm lại các phép tính trong phạm vi 5 đã học rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.
  Cách giải :
  3 + 2 = 5 4 - 3 = 1 3 - 3 = 0
  5 - 1 = 4 2 + 0 = 2 0 + 2 = 2

  Bài 4
  Viết phép tính thích hợp:

  01.jpg
  Phương pháp giải :
  Đếm số lượng các con vật, xác định vật thêm vào hoặc bớt đi rồi viết phép tính thích hợp.
  Cách giải :
  a) 2 + 2 = 4.
  b) 4 - 1 = 3.