Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1
  Nối các chấm theo thứ tự :

  01.jpg
  Phương pháp giải :
  Đếm và nối các số theo thứ tự lần lượt từ 0 đến 10.
  Cách giải :
  02.jpg

  Bài 2
  Tính:

  03.jpg
  b)
  4 + 5 - 7 =
  6 - 4 + 8 =
  10 - 9 + 6 =
  9 - 4 - 3 =
  1 + 2 + 6 =
  3 + 2 + 4 =
  8 - 2 + 4 =
  8 - 4 + 3 =
  3 - 2 + 9 =
  7 - 5 + 3 =
  3 + 5 - 6 =
  2 + 5 - 4 =
  Phương pháp giải :
  a) Thực hiện phép tính trong phạm vi 10 rồi điền kết quả vào chỗ trống.
  b) Tính theo thứ tự từ trái sang phải.
  Cách giải :
  04.jpg
  b)
  4 + 5 - 7 = 2
  6 - 4 + 8 = 10
  10 - 9 + 6 = 7
  9 - 4 - 3 = 2
  1 + 2 + 6 = 9
  3 + 2 + 4 = 9
  8 - 2 + 4 = 10
  8 - 4 + 3 = 7
  3 - 2 + 9 = 10
  7 - 5 + 3 = 5
  3 + 5 - 6 = 2
  2 + 5 - 4 = 3

  Bài 3
  Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

  0....1
  3 + 2 .... 2 + 3
  5 - 2 ....6 - 2
  10...9
  7 - 4....2 + 2
  7 + 2....6 + 2
  Phương pháp giải :
  - Tính giá trị của hai vế.
  - So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.
  Cách giải :
  0 < 1
  3 + 2 = 2 + 3
  5 - 2 < 6 - 2
  10 > 9
  7 - 4 < 2 + 2
  7 + 2 > 6 + 2

  Bài 4
  Viết phép tính thích hợp:

  05.jpg
  Phương pháp giải :
  - Đếm số con vật ở mỗi ô và xác định các con vật đang thêm vào hay bớt đi.
  - Viết phép tính và tìm kết quả.
  Cách giải :
  06.jpg

  Bài 5

  Học sinh tự xếp hình theo mẫu.
  07.jpg