Luyện tập trang 109 SGK Toán 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1
  Đặt tính rồi tính:

  12 + 3
  11 + 5
  12 + 7
  16 + 3
  13 + 4
  16 + 2
  7 + 2
  13 + 6
  Phương pháp giải :
  - Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
  - Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.
  Cách giải :
  b1-gg-tr-109-sgk-t1.jpg

  Bài 2
  Tính nhẩm:

  15 + 1 =
  10 + 2 =
  14 + 3 =
  13 + 5 =
  18 + 1 =
  12 + 0 =
  13 + 4 =
  15 + 3 =
  Phương pháp giải :
  Cộng nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.
  Cách giải :
  15 + 1 = 16
  10 + 2 = 12
  14 + 3 = 17
  13 + 5 = 18
  18 + 1 = 19
  12 + 0 = 12
  13 + 4 = 17
  15 + 3 = 18

  Bài 3
  Tính:

  10 + 1 + 3 =
  14 + 2 + 1 =
  11 + 2 + 3 =
  16 + 1 + 2 =
  15 + 3 + 1 =
  12 + 3 + 4 =
  Phương pháp giải :
  Tính lần lượt từ trái sang phải.
  Cách giải :
  10 + 1 + 3 = 14
  14 + 2 + 1 = 17
  11 + 2 + 3 = 16
  16 + 1 + 2 = 19
  15 + 3 + 1 = 19
  12 + 3 + 4 = 19

  Bài 4
  Nối (theo mẫu):

  b4-tr-109-sgk-t1.jpg
  Phương pháp giải :
  - Tìm giá trị của các phép cộng đã cho.
  - Nối với ô chứa kết quả thích hợp.
  Cách giải :
  b4-tr-109-sgk-t1-copy.jpg