Luyện tập trang 157

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Bài giải:
  Bài 1:

  a. Kết quả bằng 67.
  b. Kết quả bằng 57.
  c. Kết quả bằng 78.
  d. Kết quả bằng 77.
  e. Kết quả bằng 88.
  f. Kết quả bằng 95.

  Bài 2:

  20cm + 10cm = 30cm
  30cm + 40cm = 70cm
  14cm + 5cm = 19cm
  25cm + 4cm = 29cm
  32cm + 12cm = 44cm
  43cm + 15cm = 58cm

  Bài 3:

  16 + 23 = 26 + 13 = 39
  37 + 12 = 49
  27 + 41 = 47 + 21 = 68

  Bài 4:

  Con ốc sên bò được:
  15 + 14 = 29 (cm)
  Đáp số: 29cm.