Luyện tập trang 62 SGK Toán 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1
  Tính:

  5 - 4 =
  4 - 0 =
  3 - 3 =
  2 - 0 =
  1 + 0 =
  5 - 5 =
  4 - 4 =
  3 - 1 =
  2 - 2=
  1 - 0 =
  Phương pháp giải :
  Thực hiện phép tính rồi viết kết quả vào chỗ trống.
  Cách giải :
  5 - 4 = 1
  4 - 0 = 4
  3 - 3 = 0
  2 - 0 = 2
  1 + 0 = 1
  5 - 5 = 0
  4 - 4 = 0
  3 - 1 = 2
  2 - 2= 0
  1 - 0 = 1

  Bài 2
  Tính:

  01.jpg
  Phương pháp giải :
  Trừ dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.
  Cách giải :
  02.jpg
  Bài 3
  Tính:

  2 - 1 - 1 =
  3 - 1 - 2 =
  5 - 3 - 0 =
  4 - 2 - 2 =
  4 - 0 - 2 =
  5 - 2 - 3 =
  Phương pháp giải :
  Trừ các số lần lượt từ trái sang phải.
  Cách giải :
  2 - 1 - 1 = 0
  3 - 1 - 2 = 0
  5 - 3 - 0 = 2
  4 - 2 - 2 = 0
  4 - 0 - 2 = 2
  5 - 2 - 3 = 0

  Bài 4
  Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

  5 - 3 ....2
  3 - 3 ....1
  4 - 4 ....0
  5 - 1 ....3
  3 - 2 ....1
  4 - 0 ....0
  Phương pháp giải :
  - Tính giá trị của vế trái.
  - So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.
  Cách giải :
  5 - 3 = 2
  3 - 3 < 1
  4 - 4 = 0
  5 - 1 > 3
  3 - 2 = 1
  4 - 0 > 0

  Bài 5

  03.jpg
  Phương pháp giải :
  Quan sát hình ảnh, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.
  Cách giải :
  a) 4 - 4 = 0
  b) 3 - 3 =0.