Lý thuyết và bài tập mặt cầu – khối cầu

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

   

  Các file đính kèm:

  • 01.png
   01.png
   Kích thước:
   10.9 KB
   Đọc:
   10
  • 02.png
   02.png
   Kích thước:
   10.8 KB
   Đọc:
   14
  • 03.png
   03.png
   Kích thước:
   10.4 KB
   Đọc:
   12
  • 04.png
   04.png
   Kích thước:
   11.5 KB
   Đọc:
   12
  • 05.png
   05.png
   Kích thước:
   11 KB
   Đọc:
   11
  • 06.png
   06.png
   Kích thước:
   10.8 KB
   Đọc:
   14
  • 07.png
   07.png
   Kích thước:
   11.1 KB
   Đọc:
   11
  • 08.png
   08.png
   Kích thước:
   29.9 KB
   Đọc:
   13
  • 09.png
   09.png
   Kích thước:
   19.3 KB
   Đọc:
   11
  • 10.png
   10.png
   Kích thước:
   22.6 KB
   Đọc:
   12
  • 11.png
   11.png
   Kích thước:
   17.8 KB
   Đọc:
   12
  • 12.png
   12.png
   Kích thước:
   23.7 KB
   Đọc:
   11
  • 13.png
   13.png
   Kích thước:
   15.9 KB
   Đọc:
   11
  • 14.png
   14.png
   Kích thước:
   17.5 KB
   Đọc:
   11
  • 15.png
   15.png
   Kích thước:
   21.5 KB
   Đọc:
   12
  • 16.png
   16.png
   Kích thước:
   20 KB
   Đọc:
   12
  • 17.png
   17.png
   Kích thước:
   23.1 KB
   Đọc:
   10
  • 18.png
   18.png
   Kích thước:
   17.7 KB
   Đọc:
   12
  • 19.png
   19.png
   Kích thước:
   19.3 KB
   Đọc:
   12
  • 20.png
   20.png
   Kích thước:
   20 KB
   Đọc:
   10
  • 21.png
   21.png
   Kích thước:
   14.6 KB
   Đọc:
   14
  • 22.png
   22.png
   Kích thước:
   13.5 KB
   Đọc:
   12
  • 23.png
   23.png
   Kích thước:
   22.4 KB
   Đọc:
   11
  • 24.png
   24.png
   Kích thước:
   26.7 KB
   Đọc:
   10
  • 25.png
   25.png
   Kích thước:
   15.3 KB
   Đọc:
   11
  • 26.png
   26.png
   Kích thước:
   22.8 KB
   Đọc:
   11
  • 27.png
   27.png
   Kích thước:
   29.3 KB
   Đọc:
   10