Mô tả thuật toán tìm nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Mô tả thuật toán tìm nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.
  Trả lời:
  • Xác định bài toán:
  - Input: Các số thực a, h, c (a≠0).
  - Output: Các số thực X thoả mãn ax2 + bx + c = 0.
  - Ý tưởng:
  - Tính d = b2 - 4ac.
  - Lần lượt xét ba trường hợp cho giá trị d:
  nếu d
  nếu d = 0 thì kết luận phương trình có một nghiệm x =-b/2a
  nếu d > 0 thì kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt là:
  x - (-b± √ d ) / 2a.
  • Thuật toán:
  Mô tả thuật toán bằng cách liệt kê:
  Bước I. Nhập ba số a, b, c;
  Bước 2. d 4-(b*b - 4*a*c);
  Bước 3.
  nếu d < 0 thì đưa ra thông báo phương trình vô nghiệm rồi kết thúc;
  nếu d = 0 thì đưa ra thông báo phương trình có một nghiệm và tính nghiệm
  x = -b/(2*a), rồi kết thúc;
  nếu (d> 0 thì đưa ra thông báo phương trình có hai nghiệm phân biệt, tính nghiệm X/= (-b + -√ d) / (2*a) và x2 = (-b - √ d ) / (2*a), rồi kết thúc;
  Mô tả thuật toán theo sơ đồ khối:

  01.jpg