Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪