Nguyên tắc ELITEs - Sáu trụ cột - Thách thức và giải pháp khi học trực tuyến

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-vn-lime-01.jpg E - Tham gia - Engaging
  luyen-thi-thu-khoa-vn-lime-01.jpg L - Kết nối - Linking
  luyen-thi-thu-khoa-vn-lime-01.jpg I - Tương tác - Interactive
  luyen-thi-thu-khoa-vn-lime-01.jpg T - Tiến độ - Timing
  luyen-thi-thu-khoa-vn-lime-01.jpg E - Trải nghiệm - Experiential
  luyen-thi-thu-khoa-vn-lime-01.jpg S - Hỗ trợ - Supportive

  Người học tích cực và chủ động tham gia quá trình học tập:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Các hoạt động học tập tích cực
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Sự khuyến khích từ phía chương trình
  Giảng viên - Sinh / Học viên - Hệ thống học trực tuyến - Sinh / Học viên
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Quá trình học là sự gắn kết chặt chẽ giữa Giảng viên - Sinh / Học viên và Sinh / Học viên - Sinh / Học viên qua hệ thống học Trực tuyến
  Sinh / Học viên <--> Interactive <--> Hệ thống học trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Xem video và làm bài quiz
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Trò chơi học tập
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Làm bài tập tự giải (có đáp án)
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Làm bài tập đánh giá và nộp bài
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Kế hoạch học tập từng tuần
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Kết quả học tập các môn học
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Giao bài tập - Sửa bài tập
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Trao đổi trên diễn đàn
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Phản hồi qua email
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Theo dõi quá trình học tập và nhắc nhở
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Làm bài tập nhóm
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Trao đổi trên diễn đàn
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Phản hồi qua email
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Môn học mở theo tiến độ
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Người học hoàn thành công việc học tập theo tiến độ
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Các bài học, con người từ thực tế
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Khuyến khích ứng dụng vào thực tế
  Thách thức thực sự nằm trong mỗi chúng ta
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png Bài học khó quá
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png Tôi không đủ sức khỏe
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png Có quá nhiều việc phải làm
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-right.png Thực chất bạn đang thiếu động lực học tập
  luyen-thi-thu-khoa-vn-strawberry.png Động lực học tập
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Lợi ích: Vượt qua các khó khăn trong công việc
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Để có động lực:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-circled-right.png Có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng và hợp lý
  luyen-thi-thu-khoa-vn-circled-right.png Biết cách tự động viên
  luyen-thi-thu-khoa-vn-circled-right.png Quản lý sự căng thẳng
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png Tôi rối tung vì công việc gia đình
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png Việc cơ quan chưa hoàn thành
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-right.png Vấn đề chính là bạn chưa sắp xếp thời gian hợp lý
  luyen-thi-thu-khoa-vn-strawberry.png Sắp xếp thời gian hợp lí

  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Lợi ích: Sử dụng thời gian tối ưu
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Để sắp xếp thời gian hợp lí:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-circled-right.png Có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng và hợp lý
  luyen-thi-thu-khoa-vn-circled-right.png Biết cách quản lý thời gian
  luyen-thi-thu-khoa-vn-circled-right.png Ứng dụng công nghệ
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png Không thể submit bài được
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png Máy quá chậm
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-right.png Chưa chủ động cập nhật công nghệ
  luyen-thi-thu-khoa-vn-strawberry.png Cập nhật công nghệ

  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Lợi ích: Khai thác hết tiện ích và tiết kiệm thời gian
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Để cập nhật công nghệ:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-circled-right.png Đảm bảo phần cứng và phần mềm đáp ứng yêu cầu
  luyen-thi-thu-khoa-vn-circled-right.png Hiểu rõ vận hành của cổng đào tạo trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-circled-right.png Nhờ tư vấn
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png Sao làm bài cứ sai hoài
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png Vào website không được

  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-right.png Chưa tận dụng sự trợ giúp
  luyen-thi-thu-khoa-vn-strawberry.png Sử dụng trợ giúp
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Lợi ích: Vượt qua các khó khăn
  luyen-thi-thu-khoa-vn-hand-with-pen.png Nhận trợ giúp từ…
  luyen-thi-thu-khoa-vn-circled-right.png Website Học tập trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-circled-right.png Tư vấn viên, Cố vấn học tập, Giáo vụ
  luyen-thi-thu-khoa-vn-circled-right.png Giảng viên và bạn cùng lớp
  Tốt nghiệp từ Chương trình trực tuyến, bạn không chỉ sở hữu kiến thức và tấm bằng, mà còn tràn đầy một tinh thần và năng lực vượt qua thách thức…