Nội dung bản đồ thể hiện điều gì? Qua bản đồ có thể biết được những đặc tính nào của đối tượng địa lí?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đọc bản đồ dưới đây và cho biết:

  01.jpg

  a) Tên bản đồ
  b) Nội dung bản đồ thể hiện
  c) Tên các phương pháp biểu hiện và tên đối tượng địa lí được từng phương pháp biểu hiện
  d) Qua bản đồ có thể biết được những đặc tính nào của đối tượng địa lí ?
  Giải:
  a. Tên bản đồ:
  Công nghiệp điện Việt Nam, năm 2002
  b. Nội dung thể hiện
  Công nghiệp điện Việt Nam (nhiệt điện thủy điện), các trạm và đường dây 220KV, 500KV.
  c.
  - Các phương pháp biểu hiện: Phương pháp Kí hiệu (kí hiệu điểm), phương pháp kí hiệu đường.
  - Đối tượng biểu hiện ở:
  + Kí hiệu điểm: nhà máy nhiệt điện, nhà máy thuỷ điện, nhà máy thuỷ điện đang xây dựng, trạm biến áp 220KV, trạm biến áp 500KV, sông ngòi .
  + Kí hiệu theo đường là: Đường dây 220 KV, 500KV, biên giới lãnh thổ.
  d. Ta biết được:
  - Kí hiệu điểm:
  + Tên của các nhà máy: thủy điện, nhiêt điện, nhà máy thủy điện đang xây dựng.
  + Vị trí, sư phân bố của đối tượng: nhà máy: thủy điện, nhiêt điện, nhà máy thủy điện đang xây dựng, trạm biến áp
  + Chất lượng quy mô đối tượng
  - Kí hiệu theo đường:
  + Tên, vị trí, chất lượng đối tượng Đường dây 220 KV, 500 KV
  + Biên giới lãnh thổ…
  + Sông ngòi