Phân dạng và bài tập chuyên đề tổ hợp – xác suất – Trần Quốc Nghĩa

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 75 trang phân dạng, hướng dẫn giải, bài tập tự luận và trắc nghiệm các dạng toán về chủ đề Tổ hợp – Xác suất (Chương 2 – Đại số và Giải tích 11)
  Vấn đề 1. QUI TẮC ĐẾM
  + Dạng 1. Sử dụng các qui tắc để thực hiện bài toán đếm số phương án
  + Dạng 2. Sử dụng các qui tắc để thực hiện bài toán đếm số các hình thành từ tập A
  Vấn đề 2. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP
  + Dạng 1. Thực hiện bài toán đếm theo hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp
  + Dạng 2. Rút gọn và tính các giá trị của biểu thức
  + Dạng 3. Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức
  + Dạng 4. Giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình
  Vấn đề 3. NHỊ THỨC NIU-TƠN
  + Dạng 1. Khai triển nhị thức Niu-tơn
  + Dạng 2. Giá trị của hệ số trong khai triển nhị thức Niu-tơn
  + Dạng 3. Tính tổng
  + Dạng 4. Chứng minh
  + Dạng 5. Giải phương trình, bất phương trình
  Vấn đề 4. BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
  + Dạng 1. Mô tả không gian mẫu. Tìm số phần tử của không gian mẫu
  + Dạng 2. Xác định biết cố. Tính số phần tử của tập hợp này
  + Dạng 3. Tính xác suất của một biến cố
  Vấn đề 5. CÁC QUI TẮC TÍNH XÁC SUẤT
  + Dạng 1. Xác định tính xung khắc, độc lập
  + Dạng 2. Mô tả biến cố theo các phép toán hoặc phiên dịch thành lời
  + Dạng 3. Tìm xác suất của một biến cố bằng cách sử dụng công thức xác suất
  + Dạng 4. Tìm xác suất của biến cố là hợp của các biến cố xung khắc
  + Dạng 5. Tìm xác suất của biến cố là giao các biến cố độc lập
  Vấn đề 6. BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC
  + Dạng 1. Xác định tập giá trị của một biến ngẫu nhiên rời rạc
  + Dạng 2. Lập bảng phân phối bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc
  + Dạng 3. Cho bảng phân phối bố xác suất của biến ngẫu nhiên
  + Dạng 4. Tính kì vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của một biến ngẫu nhiên rời rạc

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU