Phân tích mối quan hệ giữa các quá trình : phong hoá, vận chuyển, bồi tụ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phân tích mối quan hệ giữa các quá trình : phong hoá, vận chuyển, bồi tụ.
  - Quá trình phong hoá có vai trò :
  - Quá trình vận chuyển có vai trò :
  - Quá trình bồi tụ có vai trò :
  Giải:
  Phân tích mối quan hệ giữa các quá trình : phong hoá, vận chuyển, bồi tụ
  Qúa trình phong hóa có vai trò: Tạo ra nguồn vật liệu cho quá trình vận chuyển, bồi tụ
  Qúa trình vận chuyển có vai trò: Trung gian, đưa vật liệu đã được phong hóa tới vị trí khác, làm cho bề mặt địa hình có thể cao thêm, có thể thấp đi, tạo ra dấu vết vận chuyển trên bề mặt địa hình
  Qúa trình bồi tụ có vai trò: tập trung các vật liệu đã được phong hóa, vận chuyển tại 1 địa điểm, làm cho những bề mặt thấp trũng được tích tụ vật liệu trở nên cao hơn.