Phép cộng trong phạm vi 3

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1
  Tính:

  1 + 1 =
  1 + 2 =
  2 + 1 =
  Phương pháp giải :
  Nhẩm phép cộng trong phạm vi 3 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.
  Em có thể sử dụng hình ảnh hoặc que tính để tìm kết quả.
  Cách giải :
  1 + 1 = 2
  1 + 2 = 3
  2 + 1 = 3

  Bài 2
  Tính:

  01.jpg
  Phương pháp giải :
  Thực hiện tương tự bài 1.
  Cách giải :
  02.jpg

  Bài 3
  Nối phép tính với số thích hợp:

  03.jpg
  Phương pháp giải :
  - Tính giá trị của các phép toán.
  - Nối với số thích hợp.
  Cách giải :
  04.jpg