Phép cộng trong phạm vi 7

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Bài 1
  Tính:

  01.jpg
  Phương pháp giải :
  Cộng dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.
  Cách giải :
  02.jpg

  Bài 2
  Tính:

  7 + 0 =
  1 + 6 =
  3 + 4 =
  2 + 5 =
  0 + 7 =
  6 + 1 =
  4 + 3 =
  5 + 2 =
  Phương pháp giải :
  Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.
  Cách giải :
  7 + 0 = 7
  1 + 6 = 7
  3 + 4 = 7
  2 + 5 = 7
  0 + 7 = 7
  6 + 1 = 7
  4 + 3 = 7
  5 + 2 = 7

  Bài 3
  Tính:

  5 + 1 + 1 =
  4 + 2 + 1 =
  2 + 3 + 2 =
  3 + 2 + 2 =
  3 + 3 + 1 =
  4 + 0 + 2 =
  Phương pháp giải :
  Cộng các số lần lượt từ trái sang phải.
  Cách giải :
  5 + 1 + 1 = 7
  4 + 2 + 1 = 7
  2 + 3 + 2 = 7
  3 + 2 + 2 = 7
  3 + 3 + 1 = 7
  4 + 0 + 2 = 6

  Bài 4
  Viết phép tính thích hợp:

  03.jpg
  Phương pháp giải :
  Đếm số lượng các vật rồi viết phép tính thích hợp.
  Cách giải :
  a) 6 + 1 = 7
  b) 3 + 4 = 7.