Phép cộng trong phạm vi 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1
  Tính:

  01.jpg
  Phương pháp giải :
  Cộng dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.
  Cách giải :
  02.jpg
  Bài 2
  Tính:

  1 + 7 =
  2 + 6 =
  3 + 5 =
  4 + 4 =
  7 + 1 =
  6 + 2 =
  5 + 3 =
  8 + 0 =
  7 - 3 =
  4 + 1 =
  6 - 3 =
  0 + 2 =
  Phương pháp giải :
  Tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.
  Cách giải :
  1 + 7 = 8
  2 + 6 = 8
  3 + 5 = 8
  4 + 4 = 8
  7 + 1 = 8
  6 + 2 = 8
  5 + 3 = 8
  8 + 0 = 8
  7 - 3 = 4
  4 + 1 = 5
  6 - 3 = 3
  0 + 2 = 2

  Bài 3
  Tính:

  1 + 2 + 5 =
  3 + 2 + 2 =
  2 + 3 + 3 =
  2 + 2 + 4 =
  Phương pháp giải :
  Cộng các số theo thứ tự từ trái sang phải.
  Cách giải :
  1 + 2 + 5 = 8 3 + 2 + 2 = 7
  2 + 3 + 3 = 8 2 + 2 + 4 = 8

  Bài 4
  Viết phép tính thích hợp:

  03.jpg
  Phương pháp giải :
  Quan sát hình vẽ, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.
  Cách giải :
  a) 6 + 2 = 8.
  b) 4 + 4 = 8.