Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Trần Quốc Nghĩa

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  CÁC PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG
  Vấn đề 1. PHÉP BIẾN HÌNH PHÉP TỊNH TIẾN – PHÉP DỜI HÌNH
  + Dạng 1. Tìm ảnh của hình H cho trước qua một phép tịnh tiến Tu
  + Dạng 2. Xác định phép tịnh tiến
  + Dạng 3. Tìm quỹ tích (tập hợp điểm) bằng phép tịnh tiến
  + Dạng 4. Áp dụng phép tịnh tiến vào dựng hình
  + Dạng 5. Chứng minh hai hình bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc
  + Dạng 6. Tích của các phép tịnh tiến
  + Dạng 7. Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến
  BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 1
  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

  Vấn đề 2. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC

  + Dạng 1. Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất
  + Dạng 2. Tìm quỹ tích (tập hợp điểm) bằng phép đối xứng trục
  + Dạng 3. Áp dụng phép đối xứng trục vào dựng hình
  + Dạng 4. Áp dụng phép đối xứng trục vào chứng minh hình học
  + Dạng 5. Tích của các phép đối xứng trục
  + Dạng 6. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục
  BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 2
  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

  Vấn đề 3. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM

  + Dạng 1. Tìm quỹ tích (tập hợp điểm) bằng phép đối xứng tâm
  + Dạng 2. Áp dụng phép đối xứng tâm vào dựng hình
  + Dạng 3. Áp dụng phép đối xứng tâm vào chứng minh
  + Dạng 4. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục
  BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 3
  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

  Vấn đề 4. PHÉP QUAY

  + Dạng 1. Xác định phép quay
  + Dạng 2. Tìm ảnh của một hình cho trước qua phép quay
  + Dạng 3. Tìm quỹ tích (tập hợp điểm) bằng phép quay
  + Dạng 4. Áp dụng phép quay vào dựng hình
  + Dạng 5. Áp dụng phép quay vào chứng minh
  + Dạng 6. Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất
  + Dạng 7. Tích của các phép quay
  + Dạng 8. Biểu thức tọa độ của phép quay
  BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 4
  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

  Vấn đề 5. PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU

  + Dạng 1. Sử dụng tọa độ cho phép dời hình
  + Dạng 2. Chứng minh hai hình (H) và (H’) bằng nhau
  BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 5
  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

  Vấn đề 6. PHÉP VỊ TỰ

  + Dạng 1. Xác định phép vị tự
  + Dạng 2. Áp dụng phép vị tự vào chứng minh
  + Dạng 3. Biểu thức tọa độ của phép vị tự
  BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 6
  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

  Vấn đề 7. PHÉP ĐỒNG DẠNG

  + Dạng 1. Xác định phép đồng dạng
  + Dạng 2. Áp dụng phép đồng dạng vào chứng minh
  + Dạng 3. Chứng minh hai hình (H) và (H) đồng dạng
  + Dạng 4. Biểu thức tọa độ của phép đồng dạng
  BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ
  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
  BÀI TẬP TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ 2
  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU