Phép trừ dạng 17 - 7

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1
  Tính:

  01.jpg
  Phương pháp giải :
  Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.
  Cách giải :
  02.jpg

  Bài 2
  Tính nhẩm:

  15 - 5 =
  11 - 1 =
  16 - 3 =
  12 - 2 =
  18 - 8 =
  14 - 4 =
  13 - 2 =
  17 - 4 =
  19 - 9 =
  Phương pháp giải :
  Trừ nhẩm số có hai chữ số với số có một chữ số rồi điền kết quả vào chỗ trống.
  Cách giải :
  15 - 5 = 10
  11 - 1 = 10
  16 - 3 = 13
  12 - 2 = 10
  18 - 8 = 10
  14 - 4 = 10
  13 - 2 = 11
  17 - 4 = 13
  19 - 9 = 10

  Bài 3
  Viết phép tính thích hợp:

  Có: 15 cái kẹo
  Đã ăn: 5 cái kẹo
  Còn:....cái kẹo ?
  Phương pháp giải :
  Muốn tìm số cái kẹo còn lại thì ta lấy số kẹo có ban đầu trừ đi số kẹo đã ăn.
  Cách giải :
  Phép tính thích hợp là: 15 - 5 = 10.