Phép trừ trong phạm vi 6

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1
  Tính:

  01.jpg
  Phương pháp giải :
  Thực hiện phép trừ dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.
  Cách giải :
  02.jpg
  Bài 2
  Tính:

  5 +1 =
  4 + 2 =
  3 + 3 =
  6 - 5 =
  6 - 2 =
  6 - 3 =
  6 - 1 =
  6 - 4 =
  6 - 6 =
  Phương pháp giải :
  Thực hiện phép tính rồi viết kết quả vào chỗ trống.
  Cách giải :
  5 +1 = 6
  4 + 2 = 6
  3 + 3 = 6
  6 - 5 = 1
  6 - 2 = 4
  6 - 3 = 3
  6 - 1 = 5
  6 - 4 = 2
  6 - 6 = 0

  Bài 3
  Tính:

  6 - 4 -2 =
  6 - 2 - 2 =
  6 - 3 - 3 =
  6 - 2 -4 =
  6 - 1 - 2 =
  6 - 6 =
  Phương pháp giải :
  Trừ các số lần lượt từ trái sang phải.
  Cách giải :
  6 - 4 -2 = 0
  6 - 2 - 2 = 2
  6 - 3 - 3 = 0
  6 - 2 -4 = 0
  6 - 1 - 2 = 3
  6 - 6 = 0

  Bài 4

  03.jpg
  Phương pháp giải :
  Đếm số lượng con vật, số lượng đã rời đi, số lượng vật còn lại rồi viết phép tính thích hợp.
  Cách giải :
  a) 6 - 1 = 5
  b) 6 - 2 = 4.