Phép trừ trong phạm vi 7

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Bài 1
  Tính:

  01.jpg
  Phương pháp giải :
  Thực hiện phép trừ hàng dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.
  Cách giải :
  02.jpg

  Bài 2
  Tính:

  7 - 6 =
  7 - 3 =
  7 - 2 =
  7 - 4 =
  7 - 7 =
  7 - 0 =
  7 - 5 =
  7 - 1 =
  Phương pháp giải :
  Trừ các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.
  Cách giải :
  7 - 6 = 1
  7 - 3 = 4
  7 - 2 = 5
  7 - 4 = 3
  7 - 7 = 0
  7 - 0 = 7
  7 - 5 = 2
  7 - 1 = 6

  Bài 3
  Tính:

  7 - 3 - 2 =
  7 - 6 - 1 =
  7 - 4 - 2 =
  7 - 5 - 1 =
  7 - 2 - 3 =
  7 - 4 - 3 =
  Phương pháp giải :
  Tinh trừ các số lần lượt từ trái sang phải.
  Cách giải :
  7 - 3 - 2 = 2
  7 - 6 - 1 = 0
  7 - 4 - 2 = 1
  7 - 5 - 1 = 1
  7 - 2 - 3 = 2
  7 - 4 - 3 = 0

  Bài 4
  Viết phép tính thích hợp:

  03.jpg
  Phương pháp giải :
  Quan sát hình vẽ, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.
  Cách giải :
  a) 7 - 2 = 5.
  b) 7 -3 = 4.