Quá trình hình thành mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh khác nhau như thế nào?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào nội dung bài học, em hãy cho biết:
  - Quá trình hình thành mỏ nội sinh.
  - Quá trình hình thành mỏ ngoại sinh.
  - Quá trình hình thành mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh khác nhau như thế nào?
  Lời giải chi tiết
  - Quá trình hình thành mỏ nội sinh: Khoáng sản được hình thành do mắc ma rồi được đưa lên gần mặt đất.
  - Quá trình hình thành mỏ ngoại sinh: Khoáng sản hình thành trong quá trình tích tụ vật chất, thường ở những chỗ trũng cùng với các loại đá trầm tích.
  - Quá trình hình thành mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh khác nhau: Mỏ nội sinh được hình thành do tác động của nội lực còn mỏ ngoại sinh hình thành do tác động của ngoại lực.