Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪