Sách bài tập Lý 10 cơ bản - Bài 22: Ngẫu Lực

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 22.1 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.
  Một ngẫu lực (\(\overrightarrow F ,\overrightarrow {F'} \) ) tác dụng vào một thanh cứng như hình 22.1. Momen của ngẫu lực tác dụng vào thanh đối với trục O là bao nhiêu ?
  01.JPG
  A. (Fx + Fd).
  B. (Fd - Fx).
  C. (Fx - Fd).
  D. Fd.
  Hướng dẫn trả lời:
  Chọn đáp án D

  Bài 22.2 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.
  Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật có thay đổi không nếu ta thay đổi điểm đặt và phương của cặp lực (F, F') nhưng không thay đổi độ lớn của lực và cánh tay đòn của ngẫu lực (H.22.2 a và b) ?
  02.JPG
  Hướng dẫn trả lời:
  Không thay đổi

  Bài 22.3 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.
  Một vật rắn phẳng, mỏng có dạng là một tam giác đều ABC, mỗi cạnh là a = 20 cm. Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Các lực có độ lớn là 8 N và đặt vào hai đỉnh A và B. Tính momen của ngẫu lực trong các trường hợp sau đây :
  a) Các lực vuông góc với cạnh AB.
  b) Các lực vuông góc với cạnh AC.
  c) Các lực song song với cạnh AC.
  Hướng dẫn trả lời:
  03.JPG
  Áp dụng công thức tính momen ngẫu lực M = F.d vào các phần ta được
  a. M = F.d = F.a = 8.0,2 = 1,6 N.m
  b. M = F.d = F.a/2 = 8.0,1 = 0,8 N.m
  c. M = F.d = F.\(a{{\sqrt 3 } \over 2}\) = 8. 0,1\({{\sqrt 3 } \over 2}\) = 1,38 N.m