Sinh học 10 Bài 16: Hô hấp tế bào

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Khái niệm về hô hấp tế bào

  a. Khái niệm hô hấp tế bào
  • Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong đó, các phân tử cacbohidrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng và một phần năng lượng đó được tích lũy trong ATP.
  • Nơi diễn ra: ti thể.
  [​IMG]
  Quá trình hô hấp ở tế bào thực vật

  b. Bản chất của hô hấp tế bào

  • Phương trình tổng quát :
  C6H12O6 +6O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Q (ATP + nhiệt)
  [​IMG]
  • Hô hấp là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử, trải qua nhiều giai đoạn và năng lượng được sinh ra ở nhiều giai đoạn khác nhau.
  • Gồm 3 giai đoạn chính: đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.
  2. Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

  a. Đường phân
  • Đường phân: Là quá trình phân giải Glucozo đến axit piruvic
  • Nơi diễn ra: tế bào chất
  • Nguyên liệu: glucozo, 2ATP, 2NADH
  • Diễn biến:
   • Quá trình đường phân bao gồm nhiều phản ứng trung gian và enzim tham gia.
   • Năng lượng được tạo ra dần dần qua nhiều phản ứng.
   • Đầu tiên glucôzơ được hoạt hóa sử dụng 2ATP.
   • Glucôzơ (6C) → 2 axit piruvic (3C) + 4ATP + 2NADH (1NADH = 3ATP)
    NADH: Nicôtinamit ađênin đinuclêôtit.
    → Như vậy, kết thúc quá trình đường phân thu được 2ATP và 2 NADH .
  [​IMG]

  b. Chu trình Crep

  • Nơi diễn ra: trong chất nền của ti thể.
  • Nguyên liệu: 2C3H4O3 bị oxy hóa thành 2 axetyl-coenzymA.
  • Diễn biến:
  • Khi có oxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đây axit piruvic chuyển hóa theo chu trình Crep và bị oxi hoá hoàn toàn.
  • Kết quả: tạo 6CO2, 2ATP, 2 FADH2 và 8 NADH.
  [​IMG]
  c. Chuỗi chuyền electron hô hấp

  • Diễn ra ở màng trong ti thể.
  • Hiđrô tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep được chuyền đến chuỗi chuyền electron đến oxi để tạo ra nước.
  [​IMG]
  • Kết quả: Một phân tử glucozo qua phân giải hiếu khí giải phóng ra 38 ATP và nhiệt lượng.
  d. Tổng năng lượng hô hấp của tế bào

  [​IMG]

  Theo LTTK Education tổng hợp