Sinh học 10 Bài 21: Ôn tập phần sinh học tế bào

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Thành phần hoá học cấu tạo tế bào

  [​IMG]
  [​IMG]
  Cấu trúc của protêin
  [​IMG]

  2. Cấu trúc của tế bào


  Các bào quan tham gia cấu trúc tế bào
  [​IMG]
  [​IMG]

  3. Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào


  a. Quá trình quang hợp ở thực vật

  [​IMG]
  b. Hô hấp tế bào

  [​IMG]
  4. Phân bào

  [​IMG]
  [​IMG]

  Theo LTTK Education tổng hợp