Sinh học 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ

  1.1. Phân đôi
  • Màng sinh chất gấp nếp tạo hạt mêzôxôm.
  • Vòng ADN đính vào hạt mêzoxôm làm điểm tựa và nhân đôi thành 2 ADN.
  • Thành tế bào và màng sinh chất được tổng hợp dài ra và dần thắt lại đưa 2 phân tử ADN về 2 tế bào riêng biệt.
  1.2. Nảy chồi và tạo thành bào tử
  • Sinh sản bằng bào tử đốt (xạ khuẩn) phân cắt đỉnh của sợi sinh trưởng thành một chuỗi bào tử.
  • Sinh sản nhờ nảy chồi (vi khuẩn quang dưỡng màu đỏ) TB mẹ tạo thành một chồi ở cực, chồi lớn dần và tách ra tạo thành vi khuẩn mới.
  • Nội bào tử vi khuẩn: là cấu trúc tạm nghỉ không phải là hình thức sinh sản. Được hình thành trong tế bào sinh dưỡng của vi khuẩn.
  2. Sinh sản của vi sinh vật nhân thực

  2.1. Sinh sản bằng bào tử vô tính và bào tử hữu tính

  Sinh sản bằng bào tử vô tínhSinh sản bằng bào tử hữu tính
  VD: Nấm Mucol, nấm phổi…
  Tạo thành chuỗi bào tử trên đỉnh của các sợi nấm khí sinh (Bào tử trần).
  VD: Nấm Mucol
  Hình thành hợp tử do 2 tế bào kết hợp với nhau qua giảm phân → Bào tử kín.

  2.2. Sinh sản bằng nảy chồi và phân đôi

  • Sinh sản bằng nảy chồi: Nấm men rượu, nấm phổi…
  Từ TB mẹ mọc ra các chồi nhỏ → tách khỏi TB mẹ → cơ thể độc lập
  • Sinh sản bằng phân đôi: Nấm men rượu rum, tảo lục…
  TB mẹ phân đôi → 2TB con.
  • Sinh sản hữu tính bằng bào tử chuyển động hay hợp tử.
  Theo LTTK Education tổng hợp