Sinh học 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Chất hoá học

  1.1. Chất dinh dưỡng

  Là những chất giúp cho VSV đồng hoá và tăng sinh khối hoặc thu NL, giúp cân bằng áp suất thẩm thấu, hoạt hoá axit amin.
  VD: Chất hữu cơ: Cacbohiđrat, prôtein, lipit...
  • Nguyên tố vi lượng: Zn, Mn, Bo, Mo, Fe...
  • Nhân tố sinh trưởng: là chât dinh dưỡng cần cho sinh trưởng của VSV với một lượng nhỏ nhưng chúng không tự tổng hợp được.
   • VSV khuyết dưỡng: là VSV tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng.
   • VSV nguyên dưỡng: là VSV tự tổng hợp được các chất.
  1.2. Các chất ức chế sinh trưởng của vi sinh vật

  Ảnh hưởngỨng dụng
  Nhiệt độTốc độ phản ứng sinh hoá trong TB làm VSV sinh sản nhanh hay chậm.
  Căn cứ vào nhiệt độ chia VSV thành 4 nhóm:
  + VSV ưa lạnh < 150oC
  + VSV ưa ấm 20- 400oC
  + VSV ưa nhiệt 55- 650oC
  + VSV siêu nhiệt 75 - 1000oC.
  Con người dùng nhiệt độ cao để thanh trùng, nhiệt độ thấp để kìm hãm sinh trưởng của VSV.
  Độ ẩmHàm lượng nước trong môi trường quyết dịnh độ ẩm.
  - Nước là dung môi hoà tan các chất dinh dưỡng.
  - Tham gia thuỷ phân các chất.
  Nước dùng để khống chế sự sinh trưởng của VSV.
  Độ pHẢnh hưởng đến tính thấm qua màng, sự chuyển hoá các chất trong tế bào, hoạt hoá enzim, sự hình thành ATP.Tạo điều kiện nuôi cấy thích hợp.
  Ánh sángTác động dến sự hình thành bào tử sinh sản, tổng hợp sắc tố, chuyển động hướng sáng.Dùng bức xạ ánh sáng để ức chế, tiêu diệt VSV: làm biến tính A.Nucleic, Prôtien
  Áp suất thẩm thấuGây co nguyên sinh làm cho VSV không phân chia được.Bảo quản thực phẩm

  Theo LTTK Education tổng hợp