Sinh học 10 Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Chuyển hoá vật chất và năng lượng
  Sơ đồ chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

  [​IMG]

  2. Sinh trưởng của vi sinh vật
  Đường cong sinh trưởng của quần thể sinh vật nuôi cấy trong môi trường không liên tục

  [​IMG]

  3. Sinh sản của vi sinh vật
  [​IMG]  4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật
  [​IMG]

  5. Virut
  a. Cấu trúc của virut
  [​IMG]

  b. Chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ
  [​IMG]

  c. Miễn dịch
  [​IMG]