Sinh học 10 Bài 7: Tế bào nhân sơ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ
  • Chưa có nhân chính thức
  • TBC không có hệ thống nội màng, không có các bào quan có màng bao bọc.
  [​IMG]
  • Kích thước nhỏ: 1 – 5 µm (≈ 1/10 kích thước TB nhân thực).
  [​IMG]
  • TB nhân sơ có kích thước nhỏ có ưu thế:
   • TB nhỏ nên tỉ lệ S/V lớn → tốc độ TĐC với MT diễn ra nhanh
   • TB sinh trưởng nhanh.
   • Phân chia nhanh làm tăng nhanh số lượng tế bào.
  2. Cấu tạo tế bào nhân sơ
  [​IMG]
  a. Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi.

  Thành tế bào
  • Thành phần hoá học là peptiđôglican.
  • Vai trò: quyết định hình dạng của tế bào vi khuẩn.
  • Vi khuẩn được chia làm hai loại:
   • VK Gram dương: bắt màu tím
   • VK Gram âm: bắt màu đỏ
  [​IMG]
  • Một số TBVK, bên ngoài thành TB còn có một lớp vỏ nhầy → hạn chế khả năng thực bào của bạch cầu.
  Màng sinh chất
  Thành phần: do phôtpholipit và prôtêin cấu tạo nên.
  Vai trò: Bao bọc cơ thể và thực hiện trao đổi chất.
  [​IMG]
  Lông và roi
  • Bản chất là prôtêin
  • Vai trò: Giúp cơ thể di chuyển, bám dính...
  b. Tế bào chất
  • Vị trí: nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân.
  • Gồm 2 thành phần:
  • Bào tương (dạng keo bán lỏng):
   • Không có hệ thống nội màng.
   • Các bào quan không có màng bọc.
  • Một số VK có các hạt dự trữ.
  • Ribôxôm (rARN + prôtêin):
   • Không có màng.
   • Kích thước nhỏ.
   • Là nơi tổng hợp prôtêin.
  c. Vùng nhân
  • Không có màng bao bọc.
  • Chỉ chứa một phân tử ADN dạng vòng
  • Một số VK còn có các ADN dạng vòng nhỏ gọi là plasmit, ít quan trọng.
  [​IMG]

  Theo LTTK Education tổng hợp