Sinh học 6 Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Cấu tạo ngoài của thân
  [​IMG]

  Hình 1: Ảnh chụp một đoạn thân cây​

  1. Chồi ngọn 2. Chồi nách 3. Thân chính 4. Cành

  [​IMG]

  Hình 2: Cấu tạo của chồi lá (A) và chồi hoa (B)​

  1. Mô phân sinh ngọn 2. Mầm hoa 3. Mầm lá

  • Sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo của chồi hoa và chồi lá là:
   • Giống nhau: có mầm lá bao bọc.
   • Khác nhau: Trong chồi lá là mô phân sinh sẽ phát triển thành cành mang lá ; trong chồi hoa mô phân sinh ngọn là mầm hoa sẽ phát triển thành cành mang hoa hoặc chồi hoa
  [​IMG]

  Hình 3: Sự khác nhau giữa chồi ngọn và chồi nách​

  2. Các loại thân


  [​IMG]

  Hình 4: Một số loại thân cây​

  Theo vị trí của thân trên mặt đất mà chia thân làm 3 loại

  • Thân đứng
   • Thân gỗ: cứng, cao, có cành.
   • Thân cột: cứng, cao, không cành.
   • Thân cỏ: mềm, yếu, thấp.
  • Thân leo: Leo bằng nhiều cách như bằng thân quấn, tua cuốn.
  • Thân bò: Mềm yếu, bò ngang sát đất.

  [​IMG]

  3. Tổng kết
  [​IMG]

  Hình 5: Sơ đồ tư duy bài Cấu tạo ngoài của thân​
  Bài tập minh họa
  Bài 1:
  Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

  [​IMG]

  Hướng dẫn:
  1. Thân đứng: Cây ổi, Cây bạch đàn, Cây na, cây dừa, Cây xoài, Cây đậu Hà Lan

  2. Thân leo: Cây mướp, Cây bí

  3,. Thân bò:Cây rau má

  BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Câu 1: Thân cây gồm những bộ phận nào ?

  Hướng dẫn giải:
  Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành , chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại : chồi lá và chồi hoa.

  Câu 2: Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

  Hướng dẫn giải:
  • Chồi lá phát triển thành cành mang lá
  • Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa
  Câu 3: Có mấy loại thân? Kể tên một số loại cây có thân đó?

  Hướng dẫn giải:
  • Tùy theo cách mọc của thân mà người ta chia thân làm 3 loại:
   • Thân đứng:
    • thân gỗ: lim, bạch đàn,...
    • thân cột: dừa, cau,..
    • thân cỏ: cỏ gấu, cỏ mần trầu,...
   • Thân leo: mướp, bầu,..
   • Thân bò: rau má,..