Sinh học 6 Bài 38: Rêu - Cây rêu

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Môi trường sống của rêu
  [​IMG]

  Hình 1: Môi trường sống của rêu

  2. Quan sát cây rêu
  [​IMG]

  Hình 2: Cây rêu

  • Rêu ở trên cạn nhưng lại chỉ sống được ở nơi ẩm ướt vì:
   • Rêu chưa có rễ chính thức.
   • Thân và lá chưa có mạch dẫn.
  • Rêu là thực vật đã có thân, lá nhưng cấu tạo vẫn còn đơn giản:
   • Thân ngắn, không phân nhánh.
   • Lá nhỏ, mỏng.
   • Rễ giả có khả năng hút nước.
   • Thân và lá chưa có mạch dẫn.
  3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu
  [​IMG]

  Hình 3: Túi bào tử và sự phát triển của rêu

  • Cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử nằm ở ngọn cây rêu.
  • Rêu sinh sản bằng bào tử nằm trong túi bào tử.
  • Bào tử nảy mầm phát triển thành cây rêu.
  4. Vai trò của rêu
  • Góp phần tạo thành mùn.
  • Tạo thành lớp than bùn dùng làm phân bón, chất đốt.

  Bài tập minh họa
  Bài 1:
  Tìm từ điền vào chỗ trống trong các câu sau:

  Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu gồm có ...(1)..., ..(2).., chưa có ..(3).. chính thức. Trong thân và lá rêu chưa có ........(4)........ Rêu sinh sản bằng .....(5)..... được chứa trong .......(6)....... cơ quan này nằm ở ...(7)... cây rêu.

  Hướng dẫn:
  (1) Lá (2) Rễ (3) Thân (4) Mạch dẫn (5) Bào tử (6) Túi bào tử (7) Ngọn

  Bài 2:
  So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo.

  Hướng dẫn:

  [​IMG]

  Bài 3:
  So sánh cây có hoa với rêu.

  Hướng dẫn:

  [​IMG]