Số 9

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 2
  Điền số vào chỗ trống:

  01.jpg
  Phương pháp giải :
  Đếm số lượng vật trên mỗi hình rồi điền số vào ô trống.
  Cách giải :
  02.jpg
  Bài 3
  Điền dấu <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:

  8.... 9
  7.....8
  9......8
  9.....8
  8.....9
  9......7
  9.....9
  7.....9
  9......6
  Phương pháp giải :
  So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
  Cách giải :
  8 < 9
  7 < 8
  9 > 8
  9 > 8
  8 < 9
  9 > 7
  9 = 9
  7 < 9
  9 > 6

  Bài 4
  Số ?

  8 < ....
  7 < .....
  7 < .....< 9
  ....> 8
  ....> 7
  6 < ......< 8
  Phương pháp giải :
  Tìm số thích hợp thỏa mãn đề bài đã cho rồi điền vào chỗ trống.
  Cách giải :
  8 < 9
  7 < 8 ; 7 < 9
  7 < 8 < 9
  9 > 8
  8 > 7 ; 9 > 7
  6 < 7 < 8

  Bài 4
  Viết các chữ số thích hợp vào ô trống:

  03.jpg
  Phương pháp giải :
  Bắt đầu từ số ở ô vuông đầu tiên, đếm xuôi hoặc ngược các số (dựa vào chiều mũi tên) rồi điền số còn thiếu vào ô trống.
  Cách giải :
  04.jpg
   
: Số 9